Fáilte!

Cuireann Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) sraith scrúduithe agus cáilíochtaí ar fáil do dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge. Tugann scrúduithe TEG deis d’iarrthóirí, ó ghlantosaitheoirí go leibhéil ardchumais, a gcumas a dheimhniú sa labhairt, sa chluastuiscint, sa léitheoireacht agus sa Ghaeilge scríofa.

Faoi láthair, cuirtear scrúduithe ar fáil ag cúig leibhéal éagsúla. I measc na n-iarrthóirí a thug faoi na scrúduithe go dtí seo tá:

  • foghlaimeoirí fásta i rang oíche i mBaile Átha Cliath a bhí ag tosú arís ar staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge den chéad uair ó 1970;
  • teagascóirí Gaeilge in ollscoil in Éirinn;
  • baill foirne de chuid comhairlí contae i gCiarraí, i nGaillimh, i dTiobraid Árann, sa Chlár agus ina lán contaetha eile;
  • iriseoirí Gaeilge;
  • múinteoirí Gaeilge i mbunscoileanna agus i meánscoileanna;
  • mic léinn ollscoile i gCeanada a bhí ag tosú ar staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge.

Is féidir le hiarrthóirí tabhairt faoin scrúdú cainte amháin, más mian leo cáilíocht faoi leith a bhaint amach sa teanga labhartha.

Bíonn na scrúdaithe ar siúl i mí Aibreáin agus i mí na Bealtaine i ndeich n-ionad in Éirinn agus i gceithre ionad thar lear. Tugann roinnt céadta foghlaimeoir faoi scrúduithe TEG gach bliain.

Cuireann siollabais agus scrúduithe TEG spriocanna foghlama cinnte roimh mhúinteoirí agus roimh fhoghlaimeoirí le go mbeidh na foghlaimeoirí in ann líofacht sa Ghaeilge a bhaint amach céim ar chéim.

Ní hamháin go gcabhraíonn TEG le foghlaimeoirí dul chun cinn a dhéanamh ina gcuid staidéir ar an Ghaeilge, is amhlaidh a úsáideann roinnt eagraíochtaí TEG sa phróiseas earcaíochta agus roghnaithe, lena chinntiú go mbeidh na scileanna teanga cuí ag na hiarrthóirí a cheapfar.  

Tá scrúduithe TEG bunaithe go ginearálta ar an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001).

Beidh an suíomh seo ina fhoinse eolais faoi gach gné de scrúduithe TEG le haghaidh foghlaimeoirí ag gach leibhéal, le haghaidh múinteoirí meánscoile agus múinteoirí a bhíonn ag teagasc na Gaeilge do dhaoine fásta, le haghaidh fostóirí agus le haghaidh eagraíochtaí Gaeilge. Tá súil againn go bhfaighidh tú gach eolas atá uait ar an suíomh seo. 


 

Scrúduithe TEG 

Ag na naisc thíos, gheobhaidh tú gach ábhar a bheidh ag teastáil uait ag gach leibhéal:  Siollabais, Páipéir Scrúduithe Shamplacha, Tuairiscí an Phríomhscrúdaitheora agus Ábhair Theagaisc Shamplacha

Nuacht is Déanaí

Scrúdú TEG B1 d'iarrthóirí ar an B.Oid. trí mheán na Gaeilge i Marino

Jan-6-2021
Mar thoradh ar na srianta reatha a bhaineann le Covid-19, beidh scrúdú TEG B1 d'iarrthóirí ar an B.Oid. trí mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino ar an 20 Feabhra 2021 ar siúl ar líne. Ag brath ar líon na n-iarrthóirí seans go mbeidh roinnt de na scrúduithe cainte ar siúl ar an Aoine, 19 Feabhra. Tá an spriocdháta d'iarratais curtha siar go dtí 5pm ar an 31 Eanáir 2021. Tuilleadh eolais

Gradam Idirnáisiúnta do Scrúduithe TEG

Dec-10-2020
Tá lúcháir ar Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, a fhógairt go bhfuil ALTE (Association of Language Testers in Europe) tar éis an Q-mark a bhronnadh ar scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) den dara huair. Bronnadh an gradam seo den chéad uair ar TEG in 2016. Chun an Q-Mark a bhaint amach, bhí ar an Lárionad dul trí dhianphróiseas iniúchta ina ndearnadh measúnú ar scrúduithe TEG de réir 17 gcinn d’íoschaighdeáin atá leagtha síos ag ALTE le hardchaighdeán scrúduithe a dhearbhú.

Cuir iarratas isteach ar Scrúdú TEG 2021

Foirmeacha anseo. Roghnaigh an fhoirm a bhaineann leatsa. 

Is féidir le grúpaí foghlaimeoirí scrúduithe cainte TEG a dhéanamh ag aon am den bhliain - cuir ríomhphost chuig teanga@mu.ie chun é seo a fhiosrú.

Beidh an fhoirm iarratais do dhaltaí meánscoile ar fáil ar líne go luath.