• TEG & an Státseirbhís

  TEG & an Státseirbhís

  Eolas Úsáideach d’Iarrthóirí 

  Tá TEG ag comhoibriú le OneLearning agus Gaelchultúr/Coláiste na hÉireann le scrúduithe cumais agus teastais a chur ar fáil d’fhostaithe de chuid an státchórais.  

  Beidh scrúduithe ar siúl ó Bhonnleibhéil 1 (A1) go hArdleibhéal 1 (C1) dhá uair sa bhliain. Tá sceideal ar fáil thíos. 

  Tá siollabais, scrúduithe samplacha agus tuairisc an Phríomhscrúdaitheora ar fáil ag gach leibhéal ag na naisc thíos:  

  Leibhéal Dáta an scrúdaithe

  Bonnleibhéal 1 (A1)

  Scrúdú cainte amháin

  11 & 12 Meitheamh 2024 (ar líne) 

  Bonnleibhéal 2 (A2)

  Scrúdú cainte amháin

  4 & 5 Meitheamh 2024 (ar líne) 

  Meánleibhéal 1 (B1)

  Scrúdú cainte amháin

  21 & 22 Bealtaine 2024 (ar líne) 

  Meánleibhéal 2 (B2) 

  Scrúdú cainte amháin

  28 & 29 Bealtaine 2024 (ar líne) 

  Foirm iarratais ar fáil anseo.

  Teagmháil 

  Má tá ceist agat a bhaineann le ranganna Ghaelchultúir, déan teagmháil le Gaelchultúr ag cgg@gaelchultur.com 

  Má tá ceist agat maidir le scrúduithe TEG, bí i dteagmháil le hOifig TEG ag teg@mu.ie 

  Tairseach TEG

  Is féidir logáil isteach ar thairseach TEG anseo

  Ceisteanna Coitianta

  Conas is féidir le hiarrthóirí ón Státseirbhís clárú do scrúdú TEG?

  Beidh foirm iarratais faoi leith ar fáil d’iarrthóirí ón Státseirbhís. Más fostaí de chuid na Státseirbhíse thú atá cláraithe do chúrsa le OneLearning/Gaelchultúr, beidh foireann TEG i dteagmháil leat i seachtain 4 den chúrsa le hiarraidh ort an fhoirm chlárúcháin a chomhlánú.  

  An mbeidh mé in ann an scrúdú a chur siar nó a chur ar ceal i ndiaidh dom clárú?

  Ní bheimid in ann na táillí scrúdaithe a aisíoc i ndiaidh an tríú seachtain den téarma teagaisc. Mura féidir le hiarrthóir freastal ar an scrúdú ar chúiseanna eisceachtúla (mar shampla, tinneas), d'fhéadfaí cead a thabhairt don duine sin an scrúdú a chur siar go dtí an chéad bhabhta eile scrúduithe. Déanfar na cásanna seo a mheas de réir mar a thagann siad chun cinn. Beidh ar iarrthóirí teastas dochtúra a chur ar fáil i gcásanna dá leithéid. 

  Cén áit agus cathain a bheidh na scrúduithe ar siúl?

  Tá gach eolas maidir le dátaí agus ionaid scrúduithe ar fáil anseo. Beidh foireann TEG i dteagmháil leat coicís roimh an scrúdú maidir le ham an scrúdaithe cainte. 

  Chláraigh mé do scrúdú TEG ach níor chuala mé ó Oifig TEG. Cad a dhéanfaidh mé?

  Ba cheart go mbeadh freagra uathoibríoch faighte agat díreach tar éis duit clárú don scrúdú. Sa teachtaireacht sin, tá an uimhir idirbhirt. Mura bhfuair tú seo, cuir ríomhphost chuig teg@mu.ie láithreach. Má tá sé seo faighte agat, beidh foireann TEG i dteagmháil leat arís coicís roimh an scrúdú le breis eolais a thabhairt duit. 

   Is iarrthóir faoi mhíchumas mé. An féidir liom scrúdú TEG a dhéanamh? 

  Tá polasaí ag foireann TEG réimse tacaíochtaí a chur ar fáil lena chinntiú go mbeidh rochtain iomlán ar scrúduithe TEG ag iarrthóirí atá faoi mhíchumas nó a bhfuil deacrachtaí foghlama faoi leith acu, agus cuirtear na tacaíochtaí agus socruithe réasúnacha ar fáil nuair is gá. Ní mór d’iarrthóirí a bhfuil míchumas/deacracht foghlama acu fianaise a chur ar fáil do Lárionad na Gaeilge.

  Bíonn dhá céim i gceist leis sin.

  1. Is gá an t-eolas cuí a thabhairt ar an fhoirm iarratais.
  2. Anuas air sin, is gá don iarrthóir na cáipéisí oifigiúla tacaíochta a sheoladh ar ríomhphost chuig teg@mu.ie ar a laghad trí seachtaine roimh dháta an scrúdaithe. Ba cheart go mbeadh treoir shoiléir sna cáipéisí sin faoi na tacaíochtaí breise atá ag dul don iarrthóir. Is faoin iarrthóir atá sé teagmháil a dhéanamh le Lárionad na Gaeilge má bhíonn aon soiléiriú le déanamh maidir leis an treoir a thugtar sna cáipéisí oifigiúla.
  3. Mura mbíonn an t-eolas iomlán faighte ag Lárionad na Gaeilge trí seachtaine roimh dháta an scrúdaithe ní féidir a chinntiú go ndéanfar an freastal cuí ar iarrthóir a bhfuil riachtanais faoi aige/aici.

  Más mian leat do chuid riachtanas a phlé, déan teagmháil linn ar (01) 708 3737 nó cuir ríomhphost chuig teg@mu.ie.

  Cathain a gheobhaidh mé mo chuid torthaí? 

  Má tá tú cláraithe do scrúdú i mí na Nollag, cuirfear do chuid torthaí chugat faoi dheireadh mhí Eanáir. Má tá tú cláraithe do scrúdú an tsamhraidh, cuirfear do chuid torthaí chugat faoi dheireadh mhí Iúil.

  Nílim sásta le mo chuid torthaí. Cad is féidir liom a dhéanamh?

  Tá rogha ag iarrthóirí ar scrúduithe TEG achomharc a iarraidh má shásaíonn a n-iarratas na forais achomhairc seo a leanas: 

  • Fianaise ar mhírialtacht shubstainteach sa chaoi ar reáchtáladh an scrúdú; 
  • Fianaise ar chlaontacht shubstainteach i gcás duine amháin nó níos mó de na scrúdaitheoirí maidir le cinneadh a dhéanamh; 
  • Fianaise shoiléir, chuimsitheach go bhfuil an grád a bronnadh míchruinn. 

  Bíonn táille €80 ar Achomharc ar an scrúdú cainte. Sa chás go dtagann ardú ar ghrád mar gheall ar achomharc, gheobhaidh an t-iarrthóir aisíocaíocht ar an táille seo. 

  Le híoc as Achomharc, cliceáil anseo.

  Le foirm iarratais le haghaidh Achomhairc a íoslódáil, cliceáil anseo. 

  Ní mór d’iarrthóirí a chinntiú go ndéanfaidh siad iarratas ar achomharc roimh an spriocdháta – 10 lá oibre i ndiaidh dúinn na torthaí a eisiúint. Eisítear torthaí ar achomhairc trí seachtaine i ndiaidh dháta an iarratais, de ghnáth. 

  Cad é an pasmharc?

  Faoi láthair, is páirtchreidiúint (an scrúdú cainte amháin) a dhéanann iarrthóirí OneLearning/Ghaelchultúir.

  Sa scrúdú cainte, is é 50% an pasmharc ag na leibhéil Bonnleibhéal 1 (A1) go Meánleibhéal 2 (B2). Is é 60% an pasmharc ag Ardleibhéal 1 (C1).

  Cén t-ardán a bheidh in úsáid do na scrúduithe cainte ar líne?

  Is ar Webex a bheidh an scrúdú ar siúl. Ba cheart go mbeadh aip Webex íoslódáilte ar an ngléas a bheidh in úsáid agat chun an scrúdú a dhéanamh. Tá treoir ar fáil anseo maidir le Webex.

  Cuirfear nasc Webex don scrúdú féin chugat 1–2 lá roimh an scrúdú. 

  Cén t-ullmhúchán ba cheart dom a dhéanamh roimh lá an scrúdaithe?

  Moltar duit na hullmhúcháin chuí a dhéanamh roimh ré sa chaoi is nach mbeidh aon deacrachtaí teicniúla nó eile agat lá an scrúdaithe:

  • Áit chiúin a roghnú ina ndéanfaidh tú an scrúdú;
  • Ba cheart go mbeadh ceangal maith idirlín san áit sin;
  • Ba cheart go mbeadh aip Webex íoslódáilte ar an ngléas a bheidh in úsáid agat chun an scrúdú a dhéanamh;
  • Moltar go láidir duit an scrúdú a dhéanamh ar ríomhaire glúine nó ar ríomhaire deisce. Ní mholtar an scrúdú ar líne a dhéanamh ar do ghuthán póca mar beidh sé deacair léaráidí/íomhánna a fheiceáil i gceart;
  • Is gá a chinntiú roimh an scrúdú go bhfuil an fhuaim, an ceamara agus an micreafón ag oibriú i gceart;
  • Lean cibé treoracha a chuireann foireann TEG chugat maidir le pictiúr de do chárta aitheantais a uaslódáil ar Thairseach TEG.

  Cuirfear nasc Webex don scrúdú féin chugat le ríomhphost 1–2 lá roimh an scrúdú.

  Cad ba cheart dom a dhéanamh lá an scrúdaithe?

  • Déan cinnte go bhfuil tú in áit chiúin agus go bhfuil an ceangal idirlín, Webex, an fhuaim, an ceamara agus an micreafón ag oibriú i gceart;
  • Bí cinnte go bhfuil d’uimhir scrúdaithe agus cóip de do chárta aitheantais agat;
  • Beidh ort an cárta aitheantas a thaispeáint don fheitheoir agus arís do na scrúdaitheoirí cainte;
  • Iarrtar ort a bheith ar líne 5 nóiméad roimh thús an scrúdaithe. Ná bí buartha má bhíonn moill ar do scrúdú. Tarlaíonn sé seo uaireanta ar chúiseanna nach mbíonn smacht againn orthu. Cuirfidh an feitheoir ar an eolas thú má bhíonn moill níos mó ná 15 nóiméad ar do scrúdú.