• TEG & an Státseirbhís

  TEG & an Státseirbhís

  Eolas Úsáideach d’Iarrthóirí 

  Tá TEG ag comhoibriú le OneLearning agus Gaelchultúr/Coláiste na hÉireann le scrúduithe cumais agus teastais a chur ar fáil d’fhostaithe de chuid an státchórais.  

  Beidh scrúduithe ar siúl ó Bhonnleibhéil 1 (A1) go hArdleibhéal 1 (C1) dhá uair sa bhliain. Tá sceideal ar fáil thíos. 

  Tá siollabais, scrúduithe samplacha agus tuairisc an Phríomhscrúdaitheora ar fáil ag gach leibhéal ag na naisc thíos:  

  Leibhéal Dáta an scrúdaithe

  Bonnleibhéal 1 (A1)

  Scrúdú cainte amháin

  11 & 12 Meitheamh 2024 (ar líne) 

  Bonnleibhéal 2 (A2)

  Scrúdú cainte amháin

  4 & 5 Meitheamh 2024 (ar líne) 

  Meánleibhéal 1 (B1)

  Scrúdú cainte amháin

  21 & 22 Bealtaine 2024 (ar líne) 

  Meánleibhéal 2 (B2) 

  Scrúdú cainte amháin

  28 & 29 Bealtaine 2024 (ar líne) 

  Foirm iarratais ar fáil anseo.

  Teagmháil 

  Má tá ceist agat a bhaineann le ranganna Ghaelchultúir, déan teagmháil le Gaelchultúr ag cgg@gaelchultur.com 

  Má tá ceist agat maidir le scrúduithe TEG, bí i dteagmháil le hOifig TEG ag teg@mu.ie 

  Tairseach TEG

  Is féidir logáil isteach ar thairseach TEG anseo

  Ceisteanna Coitianta

  Conas is féidir le hiarrthóirí ón Státseirbhís clárú do scrúdú TEG?

  Beidh foirm iarratais faoi leith ar fáil d’iarrthóirí ón Státseirbhís. Más fostaí de chuid na Státseirbhíse thú atá cláraithe do chúrsa le OneLearning/Gaelchultúr, beidh foireann TEG i dteagmháil leat i seachtain 4 den chúrsa le hiarraidh ort an fhoirm chlárúcháin a chomhlánú.  

  An mbeidh mé in ann an scrúdú a chur siar nó a chur ar ceal i ndiaidh dom clárú?

  Ní bheimid in ann na táillí scrúdaithe a aisíoc i ndiaidh an tríú seachtain den téarma teagaisc. Mura féidir le hiarrthóir freastal ar an scrúdú ar chúiseanna eisceachtúla (mar shampla, tinneas), d'fhéadfaí cead a thabhairt don duine sin an scrúdú a chur siar go dtí an chéad bhabhta eile scrúduithe. Déanfar na cásanna seo a mheas de réir mar a thagann siad chun cinn. Beidh ar iarrthóirí teastas dochtúra a chur ar fáil i gcásanna dá leithéid. 

  Cén áit agus cathain a bheidh na scrúduithe ar siúl?

  Tá gach eolas maidir le dátaí agus ionaid scrúduithe ar fáil anseo. Beidh foireann TEG i dteagmháil leat coicís roimh an scrúdú maidir le ham an scrúdaithe cainte. 

  Chláraigh mé do scrúdú TEG ach níor chuala mé ó Oifig TEG. Cad a dhéanfaidh mé?

  Ba cheart go mbeadh freagra uathoibríoch faighte agat díreach tar éis duit clárú don scrúdú. Sa teachtaireacht sin, tá an uimhir idirbhirt. Mura bhfuair tú seo, cuir ríomhphost chuig teg@mu.ie láithreach. Má tá sé seo faighte agat, beidh foireann TEG i dteagmháil leat arís coicís roimh an scrúdú le breis eolais a thabhairt duit. 

   Is iarrthóir faoi mhíchumas mé. An féidir liom scrúdú TEG a dhéanamh? 

  Tá polasaí ag foireann TEG réimse tacaíochtaí a chur ar fáil lena chinntiú go mbeidh rochtain iomlán ar scrúduithe TEG ag iarrthóirí atá faoi mhíchumas nó a bhfuil deacrachtaí foghlama faoi leith acu, agus cuirtear na tacaíochtaí agus socruithe réasúnacha ar fáil nuair is gá. Ní mór d’iarrthóirí a bhfuil míchumas/deacracht foghlama acu fianaise de seo a chur ar fáil d’fhoireann TEG ag am cláraithe. Más mian leat do chuid riachtanas a phlé, cuir ríomhphost chuig teg@mu.ie. 

  Cathain a gheobhaidh mé mo chuid torthaí? 

  Má tá tú cláraithe do scrúdú i mí na Nollag 2023, cuirfear do chuid torthaí chugat faoi dheireadh mhí Eanáir 2024. Má tá tú cláraithe do scrúdú an tsamhraidh 2024, cuirfear do chuid torthaí chugat faoi dheireadh mhí Iúil.  

  Nílim sásta le mo chuid torthaí. Cad is féidir liom a dhéanamh?

  Tá rogha ag iarrthóirí ar scrúduithe TEG achomharc a iarraidh má shásaíonn a n-iarratas na forais achomhairc seo a leanas: 

  Fianaise ar mhírialtacht shubstainteach sa chaoi ar reáchtáladh an scrúdú; 

  Fianaise ar chlaontacht shubstainteach i gcás duine amháin nó níos mó de na scrúdaitheoirí maidir le cinneadh a dhéanamh; 

  Fianaise shoiléir, chuimsitheach go bhfuil an grád a bronnadh míchruinn. 

  Bíonn táille €80 ar Achomharc ar an scrúdú cainte amháin, agus táille €150 ar Achomharc ar an scrúdú cainte agus scríofa. Sa chás go dtagann ardú ar ghrád mar gheall ar achomharc, gheobhaidh an t-iarrthóir aisíocaíocht ar an táille seo. 

  Le híoc as Achomharc, cliceáil anseo.

  Le foirm iarratais le haghaidh Achomhairc a íoslódáil, cliceáil anseo. 

  Ní mór d’iarrthóirí a chinntiú go ndéanfaidh siad iarratas ar achomharc roimh an spriocdháta – 10 lá oibre i ndiaidh dúinn na torthaí a eisiúint. Eisítear torthaí ar achomhairc trí seachtaine i ndiaidh dháta an iarratais, de ghnáth. 

  Cad é an pasmharc?

  Bonnleibhéal 1 (A1) go Meánleibhéal 2 (B2):  

  50-64%: Pas  
  65-79%: Pas le Tuillteanas  
  80-100%: Pas le Gradam  

  Gheobhaidh iarrthóirí marc do gach rannóg (Cluastuiscint, Léamhthuiscint, Labhairt agus Scríobh), chomh maith le marc iomlán.   

  Ardleibhéal 1 (C1) 

  60%: Pas * 
  80-100%: Pas le Gradam 
  *Le pas a fháil i scrúdú C1, ní mór ar a laghad 50% a bhaint amach i ngach rannóg (Cluastuiscint, Léamhthuiscint, Labhairt, Úsáid na Gaeilge agus Scríobh) chomh maith le 60% mar mharc iomlán. Féach Scrúdú Ardleibhéal 1 (C1) le tuilleadh eolais a fháil.