• TEG & Institiúid Oideachais Marino (B.Oid. trí mheán na Gaeilge)

  TEG & Institiúid Oideachais Marino (B.Oid. trí mheán na Gaeilge)

  Maidir leis an mBaitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) a bheidh ag tosú in Institiúid Oideachais Marino i mí Mheán Fómhair, tá lárshaoráid iarratas na Lár-Oifige Iontrála (CAO) le hoscailt i Mí na Samhna. Mar chuid den phróiseas iontrála beidh ar iarrthóirí an chúrsa scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge. Beidh ar mhic léinn 50% nó os a chionn a ghnóthú sa scrúdú seo mar choinníoll iontrála. Clúdóidh an scrúdú na scileanna ar fad: Labhairt, Cluastuiscint, Scríbhneoireacht agus Léitheoireacht. Tá tuilleadh eolais agus páipéir shamplacha thíos.

  Costas:  €170

  Dáta scrúdaithe: 17/18 Bealtaine 2024

  Foirm iarratais: 28 Feabhra 2024

  Dáta deiridh d'iarratais: 24 Aibreán 2024

  Ionaid scrúdaithe: Beidh scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúla in Éirinn ag brath ar éileamh.

  Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille do scrúdú TEG ar ais do scoláirí rathúla i scrúdú TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino.

  A.  Siollabas Mheánleibhéal 1 (B1), Páipéir Shamplacha 1 agus 2 agus Ábhar teagaisc samplach

  B.  Siollabas agus treoir d’iarrthóirí

  C. Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora

  D. Físeán Eolais

  Ceisteanna Coitianta

  An bhfuil aon phointí breise CAO le fáil d'iarrthóirí a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1)?

  Tá. Maidir le pointí CAO don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach iarrthóir a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1). Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon iarrthóir a fhaigheann marc níos airde ná 50% i Meánleibhéal 1 (B1) ná pas i scrúdú TEG atá ag leibhéal níos airde ná Meánleibhéal (B1). Baineann an socrú seo leis an gcúrsa seo amháin. Má tá aon cheisteanna agat maidir leis seo, déan teagmháil dhíreach le hInstitiúid Oideachais Marino (01 805 7700).

  Cathain a eiseofar torthaí an scrúdaithe seo?

  Cuirfear na torthaí chuig iarrthóirí ag deireadh mhí an Mhárta.

  Níl mé sásta leis an ghrád atá faighte agam, nó tá ceist agam mar gheall ar an ghrád nó an chaoi ar éirigh liom. Cad is féidir liom a dhéanamh?

  I gcás iarrthóirí atá míshásta leis an ghrád atá faighte acu i scrúdú de chuid TEG, nó a bhfuil ceisteanna acu faoin ghrád sin, tá na roghanna seo a leanas acu:

  • Achomharc

  • Aiseolas Breise

  Tá gach eolas faoi na próisis sin (lena n-áirítear eolas faoi tháillí agus foirmeacha iarratais) le fáil anseo.

  Má tá ceisteanna agat faoin scrúdú seo, seol ríomhphost chuig teg@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 3737.  

  Tá gach eolas faoin gcúrsa féin, An Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) ar fáil anseo.