Feidhmeannach Riaracháin á lorg ag Lárionad na Gaeilge

By tegadmin, Thursday, 20th February 2020 | 0 comments

Tá Feidhmeannach Riaracháin á lorg ag Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil, Ollscoil Mhá Nuad. Conradh trí bliana atá i gceist. Beidh ar an té a cheapfar na dualgais seo a leanas maidir le riar scrúduithe TEG a chur i gcrích i bpáirt le Comhordaitheoir na Gaeilge agus foireann TEG:

• Ag próiseáil iarratais na n-iarrthóirí.
• Ag cóipeáil ábhar scrúduithe agus ag cur le chéile pacáistí do scrúdaitheoirí.
• Ag déanamh na socruithe cuí leis na hionaid scrúduithe.
• Ag plé le seachadadh na dtorthaí agus na dteastas.
• Ag déanamh margaíochta ar an gcóras scrúduithe.
• Ag soláthar eolais do mhúinteoirí, d’iarrthóirí agus do pháirtithe leasmhara eile.
• Ag cur aischothú rialta ar fáil do Chomhordaitheoir na Gaeilge faoi na nithe thuas.
• Ag plé le rudaí eile a bhaineann le córas scrúduithe TEG a thagann chun cinn ó am go ham.

Cúntóir feidhmiúcháin: €24,945 – €39,798 p.a. (13 pointe)

Déanfar an ceapachán seo de réir threoirlínte na Roinne Airgeadais maidir le híocaíocht.

Mura bhfuil taithí ag an duine a cheapfar san earnáil phoiblí, is ar Phointe 1 ar an scála a thosóidh sé/sí.

Dáta deiridh iarratais:

11.30pm Dé Céadaoin, 18 Márta 2020.

Foirm iarratais

Ní mór iarratais a chur isteach faoin dáta agus faoin am deiridh atá sonraithe thuas. Iarratas ar bith a bheadh fós ar siúl ag am scoir ar an dáta deiridh thuasluaite, is amhlaidh a chuirfidh an córas ar ceal é go huathoibríoch.

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Is fostóir comhdheiseanna í Ollscoil Mhá Nuad.
Tá an post seo faoi réir Reachtanna na hOllscoile.Bookmark and Share