• Acmhainní

  Acmhainní

  Foclóirí Ar Líne

  Logainm.ie
  Fiontar
  Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
  Baile Átha Cliath 9
  www.logainm.ie

  Acmhainn.ie
  doc@acmhainn.ie
  www.acmhainn.ie

  Focal.ie
  Fiontar
  Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
  Baile Átha Cliath 9
  (01) 700 5614
  focal@dcu.ie
  www.focal.ie

  Focloir.ie
  aiseolas@focloir.ie
  www.focloir.ie

  An Foclóir Beag
  https://www.teanglann.ie/ga/fb/

  Tearma.ie
  www.tearma.ie

  Imeachtaí Cultúrtha agus Sóisialta

  Áras Chrónáin
  Lána an Uisce
  Bóthar an Úlloird
  Cluain Dolcáin
  Baile Átha Cliath 22
  (01) 457 4847
  eolas@araschronain.ie
  www.araschronain.ie

  Áras na nGael
  45 Sráid Dominic
  Gaillimh
  H91 E1NY
  (091) 567 824
  gaillimh@cnag.ie
  www.arasnangael.ie

  Club Chonradh na Gaeilge
  6 Sráid Fhearchair
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 475 1480
  runai@anclub.ie
  www.anclub.ie

  Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
  216 Bóthar na bhFál
  Béal Feirste
  BT12 6AH
  (028) 9096 4180
  eolas@culturlann.ie
  www.culturlann.ie

  Seachtain na Gaeilge
  6 Sráid Fhearchair
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 475 7401
  eolas@snag.ie
  www.snag.ie

  Oireachtas na Gaeilge
  6 Sráid Fhearchair
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 475 3857
  eolas@antoireachtas.ie
  www.antoireachtas.ie

  Foilsitheoirí agus Siopaí Gaeilge

  An Siopa Gaeilge
  Oideas Gael
  Gleann Cholm Cille
  Co. Dhún na nGall
  (074) 973 0500
  eolas@siopagaeilge.ie
  www.siopagaeilge.ie

  An Siopa Leabhar
  6 Sráid Fhearchair
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 478 3814
  ansiopaleabhar@eircom.net
  www.cnag.ie/siopa

  Cló Iar-Chonnacht
  Indreabhán
  Co. na Gaillimhe
  (091) 593 307
  info@cic.ie
  www.cic.ie

  Cló Mhaigh Eo
  (094) 937 1744
  colman@leabhar.com
  www.leabhar.com

  Cois Life
  62 Páirc na Rós
  Ascaill na Cille
  Dún Laoghaire

  Co. Bhaile Átha Cliath
  (01) 280 7951
  eolas@coislife.ie
  www.coislife.ie

  Coiscéim
  Tig Bhríde
  91 Bóthar Bhinn Éadair
  Páirc na bhFianna
  Binn Éadair
  Baile Átha Cliath 13
  (01) 832 2509
  nuachtchoisceim@yahoo.ie
  www.coisceim.ie

  An Gúm
  24–27 Sráid Fhreidric Thuaidh
  Baile Átha Cliath 1
  (01) 889 2800
  angum@forasnagaeilge.ie
  www.gaeilge.ie/angum

  Litriocht.com
  Cill Chúile
  Baile na nGall
  Trá Lí
  Co. Chiarraí
  (066) 915 5237
  www.litriocht.com

  Fios Feasa
  Aonad 1F
  Páirc Ghnó an Daingin
  Baile an Mhuilinn
  An Daingean
  Co. Chiarraí
  (066) 915 2465
  post@fiosfeasa.com
  www.fiosfeasa.com

  Oideachas agus Seirbhísí don Aos Óg

  COGG
  22 Plás Mhic Liam
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 634 0831
  eolas@cogg.ie
  www.cogg.ie

  Coláiste na bhFiann
  Droim Rí
  Co. na Mí
  (01) 825 9342
  eolas@colaistenabhfiann.ie
  www.colaistenabhfiann.ie

  Concos (Comhchoiste na gColáistí Samhraidh)
  Tír an Fhia
  Leitir Móir
  Co.na Gaillimhe
  (091) 577050 
  eolas@concos.ie
  www.concos.ie

  Ógras
  6 Sráid Fhearchair
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 475 1487
  eolas@ogras.ie
  www.ogras.ie

  Cúrsaí Gaeltachta do Dhaoine Fásta

  Comharchumann Ráth Chairn
  Áras Uí Ghrámhnaigh
  Ráth Chairn
  Baile Átha Buí
  Co. na Mí
  (046) 943 2068
  rathcairn@eircom.net
  https://www.rathchairn.com

  Oideas Gael
  Gleann Cholm Cille
  Co. Dhún na nGall
  (074) 973 0248
  oifig@oideas-gael.com
  www.oideas-gael.com

  Oidhreacht Chorca Dhuibhne
  Baile an Fheirtéaraigh
  Trá Lí
  Co. Chiarraí
  (066) 915 6100
  eolas@cfcd.ie
  www.oidhreacht.ie

  Áiseanna Ar Líne

  Abair.ie
  An tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra
  Coláiste na Tríonóide
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 896 1348
  abair@tcd.ie
  www.abair.ie

  Cruinneog
  21 Ascaill Oilibhéir Pluincéid
  Feirm Bhaile na Manach
  Co. Bhaile Átha Cliath
  eolas@cruinneog.com
  www.cruinneog.com

  Daltaí na Gaeilge
  279 Park Avenue
  Elberon
  NJ 07740
  Stáit Aontaithe Mheiriceá
  (732) 571-1988
  daltai1@daltai.com
  www.daltai.com

  Ranganna.com
  11 Sráid an Chláraigh
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 484 5220
  eolas@gaelchultur.com
  www.ranganna.com

  Vifax
  http://vifax.maynoothuniversity.ie/

  Oideachas

  Fiontar
  Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
  Glas Naíon
  Baile Átha Cliath 9
  (01) 700 5614
  fiontar@dcu.ie
  www.fiontar.ie

  Forbairt Naíonraí Teoranta
  Halla Naomh Pádraig
  Institiúid Oideachais Marino
  Baile Átha Cliath 9
  (01) 853 5101
  eolas@naionrai.ie
  www.naionrai.ie

  Gael Linn
  35 Sráid an Dáma
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 675 1200
  eolas@gael-linn.ie
  www.gael-linn.ie

  Lárionad na Gaeilge
  Ollscoil Mhá Nuad
  Má Nuad
  Co. Chill Dara
  (01) 708 3737
  teanga@nuim.ie
  www.nuim.ie/language

  Eagraíochtaí Deonacha agus Stáit

  An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
  Na Forbacha
  Co. na Gaillimhe
  (01) 647 3000
  eolas@pobail.ie
  www.ahg.gov.ie

  Foras na Gaeilge
  7 Cearnóg Mhuirfean
  Baile Átha Cliath 2
  (1850) 325 325
  eolas@forasnagaeilge.ie
  www.gaeilge.ie

  Gaillimh le Gaeilge
  Teach Uí Chiaruáin
  Sráid Thobar an Iarla
  Cathair na Gaillimhe
  Co. na Gaillimhe
  (091) 568 876
  eolas@gleg.ie
  www.gleg.ie

  Údarás na Gaeltachta
  Na Forbacha
  Co. na Gaillimhe
  (091) 503 100
  eolas@udaras.ie
  www.udaras.ie

  Nuacht agus na Meáin

  TG4
  Baile na hAbhann
  Co. na Gaillimhe
  (091) 505 050
  eolas@tg4.ie
  www.tg4.ie

  Tuairisc.ie
  Bearna
  Co. na Gaillimhe
  eolas@tuairisc.ie
  www.tuairisc.ie

  Raidió Fáilte 107.1fm

  Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
  216 Bóthar na bhFál
  Béal Feirste
  BT12 6AH
  (028) 9031 0013
  oifig@raidiofailte.com
  www.raidiofailte.com

  Raidió na Life 106.4
  7 Cearnóg Mhuirfean
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 661 6333
  eolas@raidionalife.ie
  www.raidionalife.ie

  Raidió Rí-Rá
  6 Sráid Fhearchair
  Baile Átha Cliath 2
  (01) 475 7401
  eolas@rrr.ie
  www.rrr.ie

  RTÉ Raidió na Gaeltachta
  Casla
  Co. na Gaillimhe
  (091) 506 677
  rnag@rte.ie
  www.rte.ie/rnag