Acmhainní

Foclóirí Ar Líne

Logainm.ie
Fiontar
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 9
www.logainm.ie

Acmhainn.ie
doc@acmhainn.ie
www.acmhainn.ie

Focal.ie
Fiontar
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 9
(01) 700 5614
focal@dcu.ie
www.focal.ie

Focloir.ie
aiseolas@focloir.ie
www.focloir.ie

An Foclóir Beag
https://www.teanglann.ie/ga/fb/

Tearma.ie
www.tearma.ie

Imeachtaí Cultúrtha agus Sóisialta

Áras Chrónáin
Lána an Uisce
Bóthar an Úlloird
Cluain Dolcáin
Baile Átha Cliath 22
(01) 457 4847
eolas@araschronain.ie
www.araschronain.ie

Club Chonradh na Gaeilge
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
(01) 475 1480
runai@anclub.ie
www.anclub.ie

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
216 Bóthar na bhFál
Béal Feirste
BT12 6AH
(028) 9096 4180
eolas@culturlann.ie
www.culturlann.ie

Seachtain na Gaeilge
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
(01) 475 7401
eolas@snag.ie
www.snag.ie

Oireachtas na Gaeilge
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
(01) 475 3857
eolas@antoireachtas.ie
www.antoireachtas.ie

Foilsitheoirí agus Siopaí Gaeilge

An Siopa Gaeilge
Oideas Gael
Gleann Cholm Cille
Co. Dhún na nGall
(074) 973 0500
eolas@siopagaeilge.ie
www.siopagaeilge.ie

An Siopa Leabhar
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
(01) 478 3814
ansiopaleabhar@eircom.net
www.cnag.ie/siopa

Cló Iar-Chonnacht
Indreabhán
Co. na Gaillimhe
(091) 593 307
info@cic.ie
www.cic.ie

Cló Mhaigh Eo
(094) 937 1744
colman@leabhar.com
www.leabhar.com

Cois Life
62 Páirc na Rós
Ascaill na Cille
Dún Laoghaire

Co. Bhaile Átha Cliath
(01) 280 7951
eolas@coislife.ie
www.coislife.ie

Coiscéim
Tig Bhríde
91 Bóthar Bhinn Éadair
Páirc na bhFianna
Binn Éadair
Baile Átha Cliath 13
(01) 832 2509
nuachtchoisceim@yahoo.ie
www.coisceim.ie

An Gúm
24–27 Sráid Fhreidric Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
(01) 889 2800
angum@forasnagaeilge.ie
www.gaeilge.ie/angum

Litriocht.com
Cill Chúile
Baile na nGall
Trá Lí
Co. Chiarraí
(066) 915 5237
www.litriocht.com

Fios Feasa
Aonad 1F
Páirc Ghnó an Daingin
Baile an Mhuilinn
An Daingean
Co. Chiarraí
(066) 915 2465
post@fiosfeasa.com
www.fiosfeasa.com

Oideachas agus Seirbhísí don Aos Óg

COGG
22 Plás Mhic Liam
Baile Átha Cliath 2
(01) 634 0831
eolas@cogg.ie
www.cogg.ie

Coláiste na bhFiann
Droim Rí
Co. na Mí
(01) 825 9342
eolas@colaistenabhfiann.ie
www.colaistenabhfiann.ie

Concos (Comhchoiste na gColáistí Samhraidh)
Tír an Fhia
Leitir Móir
Co.na Gaillimhe
(091) 577050 
eolas@concos.ie
www.concos.ie

Ógras
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
(01) 475 1487
eolas@ogras.ie
www.ogras.ie

Cúrsaí Gaeltachta do Dhaoine Fásta

Comharchumann Ráth Chairn
Áras Uí Ghrámhnaigh
Ráth Chairn
Baile Átha Buí
Co. na Mí
(046) 943 2068
rathcairn@eircom.net
https://www.rathchairn.com

Oideas Gael
Gleann Cholm Cille
Co. Dhún na nGall
(074) 973 0248
oifig@oideas-gael.com
www.oideas-gael.com

Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Baile an Fheirtéaraigh
Trá Lí
Co. Chiarraí
(066) 915 6100
eolas@cfcd.ie
www.oidhreacht.ie

Áiseanna Ar Líne

Abair.ie
An tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra
Coláiste na Tríonóide
Baile Átha Cliath 2
(01) 896 1348
abair@tcd.ie
www.abair.ie

Cruinneog
21 Ascaill Oilibhéir Pluincéid
Feirm Bhaile na Manach
Co. Bhaile Átha Cliath
eolas@cruinneog.com
www.cruinneog.com

Daltaí na Gaeilge
279 Park Avenue
Elberon
NJ 07740
Stáit Aontaithe Mheiriceá
(732) 571-1988
daltai1@daltai.com
www.daltai.com

Ranganna.com
11 Sráid an Chláraigh
Baile Átha Cliath 2
(01) 484 5220
eolas@gaelchultur.com
www.ranganna.com

Vifax
http://vifax.maynoothuniversity.ie/

Oideachas

Fiontar
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Glas Naíon
Baile Átha Cliath 9
(01) 700 5614
fiontar@dcu.ie
www.fiontar.ie

Forbairt Naíonraí Teoranta
Halla Naomh Pádraig
Institiúid Oideachais Marino
Baile Átha Cliath 9
(01) 853 5101
eolas@naionrai.ie
www.naionrai.ie

Gael Linn
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
(01) 675 1200
eolas@gael-linn.ie
www.gael-linn.ie

Lárionad na Gaeilge
Ollscoil Mhá Nuad
Má Nuad
Co. Chill Dara
(01) 708 3737
teanga@nuim.ie
www.nuim.ie/language

Eagraíochtaí Deonacha agus Stáit

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
(01) 647 3000
eolas@pobail.ie
www.ahg.gov.ie

Foras na Gaeilge
7 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
(1850) 325 325
eolas@forasnagaeilge.ie
www.gaeilge.ie

Gaillimh le Gaeilge
Teach Uí Chiaruáin
Sráid Thobar an Iarla
Cathair na Gaillimhe
Co. na Gaillimhe
(091) 568 876
eolas@gleg.ie
www.gleg.ie

Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
(091) 503 100
eolas@udaras.ie
www.udaras.ie

Nuacht agus na Meáin

TG4
Baile na hAbhann
Co. na Gaillimhe
(091) 505 050
eolas@tg4.ie
www.tg4.ie

Tuairisc.ie
Bearna
Co. na Gaillimhe
eolas@tuairisc.ie
www.tuairisc.ie

Raidió Fáilte 107.1fm

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
216 Bóthar na bhFál
Béal Feirste
BT12 6AH
(028) 9031 0013
oifig@raidiofailte.com
www.raidiofailte.com

Raidió na Life 106.4
7 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
(01) 661 6333
eolas@raidionalife.ie
www.raidionalife.ie

Raidió Rí-Rá
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
(01) 475 7401
eolas@rrr.ie
www.rrr.ie

RTÉ Raidió na Gaeltachta
Casla
Co. na Gaillimhe
(091) 506 677
rnag@rte.ie
www.rte.ie/rnag