TEG & MGO

Cuirfidh na hInstitiúdí Oideachais an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) ar fáil arís i mí Mheán Fómhair 2022.  Mar chuid den phróiseas iontrála, beidh ar iarrthóirí scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Beidh ar mhic léinn 65% a ghnóthú sa scrúdú cainte mar choinníoll iontrála. Tá tuilleadh eolais agus scrúduithe samplacha thíos.

                   

Dátaí Scrúdaithe: 21 & 22 Eanáir 2022

                               4 & 5 Feabhra 2022

Beidh an fhoirm iarratais ar fáil ar an 29 Samhain 2021

Spriocdháta: 3 Eanáir 2022

Ionaid scrúdaithe an MGO: Beidh scrúduithe cainte an MGO ar siúl i Má Nuad, Dún na nGall, Caisleán an Bharraigh, Gaillimh, Luimneach, Corcaigh agus Cill Chainnigh.

Má tá tú i do chónaí thar lear, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie chomh luath agus is féidir.

Ceisteanna coitianta

Cé na coláistí a bheidh ag úsáid TEG B1 mar scrúdú cumais teanga don MGO?  

 • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad
 • Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach
 • Institiúid Oideachais Marino

An gcaithfidh mé scrúdú iomlán TEG a dhéanamh?

Ní chaithfidh.  Is é an scrúdú cainte amháin atá i gceist leis seo ag Meánleibhéal 1 (B1).   

Tá céim agam sa Ghaeilge.  An gcaithfidh mé an scrúdú seo a dhéanamh?

Caithfidh gach duine atá ag cur isteach ar an MGO an scrúdú cainte seo a dhéanamh. 

Rinne mé scrúdú TEG an bhliain seo caite. An nglacfar leis seo?   

Glacfar leis na cáilíochtaí seo a leanas ó iarrthóirí ar éirigh leo sna scrúduithe sin i 2020 nó 2021:

 • TEG Meánleibhéal 1 (B1) - marc os cionn 65% faighte sa scrúdú cainte,
 • Pas i Meánleibhéal 2 (B2)
 • Pas in Ardleibhéal 1(C1) 

Má tá ceann de na cáilíochtaí seo agat, beidh ort é a íoslódáil ar PAC chomh maith le do chuid tras-scríbhinní agus teastais eile mar chuid de do iarratas ar an gcúrsa. 

 Cad a tharlóidh ar lá an scrúdaithe?

Moltar duit na treoirlínte thuas a léamh go cúramach agus moltar duit féachaint ar an bhfíseán eolais.

 Cad a tharlóidh tar éis an scrúdaithe?

Gheobhaidh tú do chuid torthaí ar rphost roimh an spriocdháta d'iarratais.  

(a)Má éiríonn leat marc níos airde ná 65% a bhaint amach sa scrúdú, ba cheart duit cóip den toradh a íoslódáil ar chóras PAC, mar chuid de do iarratas. Beidh an institiúid oireachais chuí i dteagmháil leat in am trátha.

(b)  Mura n-éiríonn leat sa scrúdú, beidh seachtain agat chun achomharc a dhéanamh le hOifig TEG. Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas achomhairc ar fáil anseo. Cuirfear torthaí an achomhairc ar fáil seachtain ina dhiaidh sin.  

Má éiríonn liom sa scrúdú cainte, an bhfaighidh mé teastas TEG?

Má éiríonn leat sa scrúdú, gheobhaidh tú teastas de chuid Theastas Eorpach sa Ghaeilge (Páirtchreidiúint) a léiríonn go bhfuil Meánleibhéal 1 (B1) bainte amach agat i labhairt na Gaeilge ach tabhair faoi deara gur gá 65% nó os a chionn a fháil le bheith i dteideal cur isteach ar an MGO. 

Má tá sé ar intinn agam cur isteach ar an MGO in 2023, an bhféádfainn scrúdú B1 a dhéanamh an bhliain roimh ré?  

Cinnte.  Glacfar le Teastas TEG B1 ó 2022 (le marc os cionn 65% sa scrúdú cainte) mar chuid den phróiseas iarratais ar an MGO i 2023 nó 2024.  Maireann teastais TEG tréimhse dhá bhliain.  Chun tuillleadh eolais a fháil faoi na scrúduithe a bheidh ar siúl sa samhradh, cliceáil anseo.

An bhfuil líon na spásanna d’iarrthóirí teoranta?

Níl. Gheobhaidh gach iarrthóir a chuirfidh iarratas isteach ar an scrúdú in am cuireadh chun scrúduithe.  Tá líon na spásanna i gcuid de na hionaid teoranta áfach. Má theastaíonn uait a chinntiú go ndéanfaidh tú an scrúdú in ionad scrúdaithe faoi leith, moltar duit d’iarratas a chur isteach chomh luath agus is féidir.

An mbeidh tionchar ag Covid-19 ar reáchtáil na scrúduithe?

Ó mhí Mheán Fómhair 2021, beidh scrúduithe TEG á reáchtáil in Ollscoil Mhá Nuad agus in ionaid eile timpeall na tíre agus thar lear.

An mbeidh an táille scrúdaithe inaisíoctha má éiríonn liom sa scrúdú?  Ní bheidh. 

Chláraigh mé do scrúdú TEG ach níor chuala mé ó Oifig TEG. Cad a dhéanfaidh mé?

Ba cheart go mbeadh freagra uathoibritheach faighte agat díreach tar éis duit clárú don scrúdu.  Sa teachtaireacht sin, tá an uimhir idirbhirt agus admháil don táille a d’íoc tú.  Mura bhfuair tú seo, cuir ríomhphost chuig teanga@mu.ie láithreach.  Má tá sé seo faighte agat, ba cheart go bhfaighfeá an t-eolas faoi do scrúdú ar ríomhphost 10 -14 lá roimh an scrúdú. 

Má tá ceisteanna agat faoi scrúdú TEG, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

Má tá ceisteanna agat faoin gcúrsa MGO, ba cheart duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an institiúid oideachais chuí:

 • Institiúid Oideachais DCU Institute of Education, Campas Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.  ioe@dcu.ie 01-8842212   
 • Froebel Department of Primary and Early Childhood Education, Maynooth University  froebel.department@mu.ie   01-4747400
 • Anne-Marie Hannon, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach. admissions@mic.ul.ie 061-204929
 • Eimear Breathnach, Admissions Officer, Institiúid Oideachais Marino, Marino, Baile Átha Cliath 9.  admissions@mie.ie 01-8057742  *Baineann Institiúid Oideachais Marino úsáid as córas Maestro chun iarratais a phróiseáil