TEG & MGO

Beidh feachtas earcaíochta ar siúl sa gheimhreadh ag na hInstitiúidí Oideachais d’áiteanna ar chláir an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) a mbeidh tús á gcur leo i mí Mheán Fómhair 2021.  Mar chuid den phróiseas iontrála, beidh ar iarrthóirí scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Beidh ar mhic léinn 65% a ghnóthú sa scrúdú cainte mar choinníoll iontrála. Tá tuilleadh eolais agus scrúduithe samplacha thíos.

Dáta Scrúdaithe:   22 & 23 Eanáir 2021; 5 & 6 Feabhra 2021

Ionaid Scrúdaithe:  Mar gheall ar Covid-19, beidh na scrúduithe seo ar siúl ar líne.  

Costas:  €100

Spriocdháta d'iarratais: Dúnta

Ceisteanna coitianta

Cé na coláistí a bheidh ag úsáid TEG B1 mar scrúdú cumais teanga don MGO?  

 • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad
 • Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach
 • Institiúid Oideachais Marino

An gcaithfidh mé scrúdú iomlán TEG a dhéanamh?

Ní chaithfidh.  Is é an scrúdú cainte amháin atá i gceist leis seo ag Meánleibhéal 1 (B1).   

Tá céim agam sa Ghaeilge.  An gcaithfidh mé an scrúdú seo a dhéanamh?

Caithfidh gach duine atá ag cur isteach ar an MGO an scrúdú cainte seo a dhéanamh. 

Rinne mé scrúdú TEG an bhliain seo caite. An nglacfar leis seo?   

Glacfar leis na cáilíochtaí seo a leanas ó iarrthóirí ar éirigh leo sna scrúduithe sin i 2019 nó 2020:

 • TEG Meánleibhéal 1 (B1) - marc os cionn 65% faighte sa scrúdú cainte,
 • Pas i Meánleibhéal 2 (B2)
 • Pas in Ardleibhéal 1(C1) 

Má tá ceann de na cáilíochtaí seo agat, beidh ort é a íoslódáil ar PAC chomh maith le do chuid tras-scríbhinní agus teastais eile mar chuid de do iarratas ar an gcúrsa. 

 Cad a tharlóidh ar lá an scrúdaithe?

Moltar duit na treoirlínte thuas a léamh go cúramach.

 Cad a tharlóidh tar éis an scrúdaithe?

Gheobhaidh tú do chuid torthaí ar rphost idir 6-8 seachtaine tar éis an scrúdaithe. 

(a)Má éiríonn leat marc níos airde ná 65% a bhaint amach sa scrúdú, ba cheart duit cóip den toradh a íoslódáil ar chóras PAC, mar chuid de do iarratas.Beidh an institiúid oireachais chuí i dteagmháil leat in am trátha.

(b)  Mura n-éiríonn leat sa scrúdú, beidh agat go dtí dáta áirithe agat (le deimhniú) achomharc a dhéanamh le hOifig TEG. 

Má éiríonn liom sa scrúdú cainte, an bhfaighidh mé teastas TEG?

Má éiríonn leat sa scrúdú, gheobhaidh tú teastas de chuid Theastas Eorpach sa Ghaeilge (Páirtchreidiúint) a léiríonn go bhfuil Meánleibhéal 1 (B1) bainte amach agat i labhairt na Gaeilge ach tabhair faoi deara gur gá 65% nó os a chionn a fháil le bheith i dteideal cur isteach ar an MGO. 

Má tá sé ar intinn agam cur isteach ar an MGO i 2022, an bhféádfainn scrúdú B1 a dhéanamh an bhliain roimh ré?  

Cinnte.  Glacfar le Teastas TEG B1 ó 2021 (le marc os cionn 65% sa scrúdú cainte) mar chuid den phróiseas iarratais ar an MGO i 2022 nó 2023.  Maireann teastais TEG tréimhse dhá bhliain.  Chun tuillleadh eolais a fháil faoi na scrúduithe a bheidh ar siúl sa samhradh, cliceáil anseo.

An bhfuil líon na spásanna d’iarrthóirí teoranta?

Níl. Gheobhaidh gach iarrthóir a chuirfidh iarratas isteach ar an scrúdú in am cuireadh chun scrúduithe.  Tá líon na spásanna i gcuid de na hionaid teoranta áfach. Má theastaíonn uait a chinntiú go ndéanfaidh tú an scrúdú in ionad scrúdaithe faoi leith, moltar duit d’iarratas a chur isteach chomh luath agus is féidir.

An mbeidh tionchar ag Covid-19 ar reáchtáil na scrúduithe?

Mar gheall ar na srianta is déanaí atá tagtha i bhfeidhm, tá an cinneadh déanta na scrúduithe seo a reáchtáil ar líne. 

An mbeidh an táille scrúdaithe inaisíoctha má éiríonn liom sa scrúdú?  Ní bheidh. 

Chláraigh mé do scrúdú TEG ach níor chuala mé ó Oifig TEG. Cad a dhéanfaidh mé?

Ba cheart go mbeadh freagra uathoibritheach faighte agat díreach tar éis duit clárú don scrúdu.  Sa teachtaireacht sin, tá an uimhir idirbhirt agus admháil don táille a d’íoc tú.  Mura bhfuair tú seo, cuir ríomhphost chuig teanga@mu.ie láithreach.  Má tá sé seo faighte agat, ba cheart go bhfaighfeá an t-eolas faoi do scrúdú ar ríomhphost 10 -14 lá roimh an scrúdú. 

Má tá ceisteanna agat faoi scrúdú TEG, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

Má tá ceisteanna agat faoin gcúrsa MGO, ba cheart duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an institiúid oideachais chuí:

 • Institiúid Oideachais DCU Institute of Education, Campas Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.  ioe@dcu.ie 01-8842212   
 • Froebel Department of Primary and Early Childhood Education, Maynooth University  froebel.department@mu.ie   01-4747400
 • Anne-Marie Hannon, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach. admissions@mic.ul.ie 061-204929
 • Eimear Breathnach, Admissions Officer, Institiúid Oideachais Marino, Marino, Baile Átha Cliath 9.  admissions@mie.ie 01-8057742  *Baineann Institiúid Oideachais Marino úsáid as córas Maestro chun iarratais a phróiseáil