TEG & MGO

Beidh feachtas earcaíochta ar siúl sa gheimhreadh ag na hInstitiúidí Oideachais d’áiteanna ar chláir an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) a mbeidh tús á gcur leo i mí Mheán Fómhair 2021.  Mar chuid den phróiseas iontrála, beidh ar iarrthóirí scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Beidh ar mhic léinn 65% a ghnóthú sa scrúdú cainte mar choinníoll iontrála. Tá tuilleadh eolais agus scrúduithe samplacha thíos.

Dáta Scrúdaithe:   22 & 23 Eanáir 2021; 5 & 6 Feabhra 2021

Ionaid Scrúdaithe:  Dún na nGall, Caisleán an Bharraigh, Gaillimh, Luimneach, Ciarraí, Corcaigh, Cill Chainnigh agus Má Nuad (ag brath ar éileamh)

Costas:  €100

Spriocdháta d'iarratais: 5pm, 6 Eanáir 2021.

Ceisteanna coitianta

Cé na coláistí a bheidh ag úsáid TEG B1 mar scrúdú cumais teanga don MGO?  

 • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
 • Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad
 • Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach
 • Institiúid Oideachais Marino

An gcaithfidh mé scrúdú iomlán TEG a dhéanamh?

Ní chaithfidh.  Is é an scrúdú cainte amháin atá i gceist leis seo ag Meánleibhéal 1 (B1).   

Tá céim agam sa Ghaeilge.  An gcaithfidh mé an scrúdú seo a dhéanamh?

Caithfidh gach duine atá ag cur isteach ar an MGO an scrúdú cainte seo a dhéanamh. 

Rinne mé scrúdú TEG an bhliain seo caite. An nglacfar leis seo?   

Glacfar leis na cáilíochtaí seo a leanas ó iarrthóirí ar éirigh leo sna scrúduithe sin i 2019 nó 2020:

 • TEG Meánleibhéal 1 (B1) - marc os cionn 65% faighte sa scrúdú cainte,
 • Pas i Meánleibhéal 2 (B2)
 • Pas in Ardleibhéal 1(C1) 

Má tá ceann de na cáilíochtaí seo agat, beidh ort é a íoslódáil ar PAC chomh maith le do chuid tras-scríbhinní agus teastais eile mar chuid de do iarratas ar an gcúrsa. 

 Cad a tharlóidh ar lá an scrúdaithe?

Moltar duit na treoirlínte thuas a léamh go cúramach.

 Cad a tharlóidh tar éis an scrúdaithe?

Gheobhaidh tú do chuid torthaí ar rphost idir 6-8 seachtaine tar éis an scrúdaithe. 

(a)Má éiríonn leat marc níos airde ná 65% a bhaint amach sa scrúdú, ba cheart duit cóip den toradh a íoslódáil ar chóras PAC, mar chuid de do iarratas.Beidh an institiúid oireachais chuí i dteagmháil leat in am trátha.

(b)  Mura n-éiríonn leat sa scrúdú, beidh agat go dtí dáta áirithe agat (le deimhniú) achomharc a dhéanamh le hOifig TEG. 

Má éiríonn liom sa scrúdú cainte, an bhfaighidh mé teastas TEG?

Má éiríonn leat sa scrúdú, gheobhaidh tú teastas de chuid Theastas Eorpach sa Ghaeilge (Páirtchreidiúint) a léiríonn go bhfuil Meánleibhéal 1 (B1) bainte amach agat i labhairt na Gaeilge ach tabhair faoi deara gur gá 65% nó os a chionn a fháil le bheith i dteideal cur isteach ar an MGO. 

Má tá sé ar intinn agam cur isteach ar an MGO i 2022, an bhféádfainn scrúdú B1 a dhéanamh an bhliain roimh ré?  

Cinnte.  Glacfar le Teastas TEG B1 ó 2021 (le marc os cionn 65% sa scrúdú cainte) mar chuid den phróiseas iarratais ar an MGO i 2022 nó 2023.  Maireann teastais TEG tréimhse dhá bhliain.  Chun tuillleadh eolais a fháil faoi na scrúduithe a bheidh ar siúl sa samhradh, cliceáil anseo.

An bhfuil líon na spásanna d’iarrthóirí teoranta?

Níl. Gheobhaidh gach iarrthóir a chuirfidh iarratas isteach ar an scrúdú in am cuireadh chun scrúduithe.  Tá líon na spásanna i gcuid de na hionaid teoranta áfach. Má theastaíonn uait a chinntiú go ndéanfaidh tú an scrúdú in ionad scrúdaithe faoi leith, moltar duit d’iarratas a chur isteach chomh luath agus is féidir.

An mbeidh tionchar ag Covid-19 ar reáchtáil na scrúduithe?

Ag an staid seo, tá sé róluath a rá. Faoi láthair, tá socruithe á ndéanamh againn na scrúduithe a reáchtáil inár n-ionaid ar fud na tíre agus cuirfear bearta dochta sábháilteachta i bhfeidhm chun ár n-iarrthóirí agus ár scrúdaitheoirí a choimeád slán.  Ag brath ar na srianta a bheidh i bhfeidhm i mí Eanáir agus i mí Feabhra, déanfar socruithe na scrúduithe cainte a chur ar siul ar líne, más gá.  Cuirfear eolas maidir le hathruithe mar seo in iúl d’iarrthóirí ar ríomhphost.

An mbeidh an táille scrúdaithe inaisíoctha má éiríonn liom sa scrúdú?  Ní bheidh. 

Chláraigh mé do scrúdú TEG ach níor chuala mé ó Oifig TEG. Cad a dhéanfaidh mé?

Ba cheart go mbeadh freagra uathoibritheach faighte agat díreach tar éis duit clárú don scrúdu.  Sa teachtaireacht sin, tá an uimhir idirbhirt agus admháil don táille a d’íoc tú.  Mura bhfuair tú seo, cuir ríomhphost chuig teanga@mu.ie láithreach.  Má tá sé seo faighte agat, ba cheart go bhfaighfeá an t-eolas faoi do scrúdú ar ríomhphost 10 -14 lá roimh an scrúdú. 

Má tá ceisteanna agat faoi scrúdú TEG, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

Má tá ceisteanna agat faoin gcúrsa MGO, ba cheart duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an institiúid oideachais chuí:

 • Institiúid Oideachais DCU Institute of Education, Campas Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.  ioe@dcu.ie 01-8842212   
 • Froebel Department of Primary and Early Childhood Education, Maynooth University  froebel.department@mu.ie   01-4747400
 • Anne-Marie Hannon, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach. admissions@mic.ul.ie 061-204929
 • Eimear Breathnach, Admissions Officer, Institiúid Oideachais Marino, Marino, Baile Átha Cliath 9.  admissions@mie.ie 01-8057742  *Baineann Institiúid Oideachais Marino úsáid as córas Maestro chun iarratais a phróiseáil