• Nuacht

  Nuacht

   

   

  Folúntas - Leas-Stiúrthóir TEG

  By tegadmin DD/Jul | 0 comments
  Tá Lárionad na Gaeilge ag lorg duine cruthaitheach tionscantach mar Leas-Stiúrthóir TEG ar chonradh trí bliana. Oibreoidh an té a cheapfar le Stiúrthóir agus foireann TEG leis na dualgais agus na cúraimí seo a leanas a chomhlíonadh.

  Athruithe ar an bpróiseas iontrála iarchéime do mhúinteoireacht bhunscoile

  By tegadmin DD/Nov | 0 comments
  Ar an 13 Samhain, d'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D., plean nua chun scrúdú cainte Gaeilge amháin a chur ar scoláirí atá ag iarraidh cur isteach ar chláir iarchéime do mhúinteoireacht bhunscoile atá á reáchtáil ag DCU, Ollscoil Mhaigh Nuad, Institiúid Oideachais Marino agus Coláiste Mhuire gan Smál (na ceithre sholáthróir d’oiliúint bhunscoile do mhúinteoirí, arna maoiniú ag an Stát). 

  Ceist Nua i Scrúdú cainte Mheánleibhéal 1 (B1)

  By tegadmin DD/Sep | 0 comments
  Do dhaoine atá ag smaoineamh ar Scrúdú Mheánleibhéal 1 (B1) a dhéanamh i 2019, tá sé tábhachtach go mbeidh siad ar an eolas go mbeidh mír nua mar chuid den scrúdú cainte as seo amach.  Maraon le ceisteanna a fhreagairt agus cur síos a dhéanamh ar phictiúr, beidh ar iarrthóirí páirt a ghlacadh i rólghníomhaíocht mar chuid den scrúdú cainte.  Tá gach eolas anseo.  

  Scrúduithe TEG - Samhradh 2018

  By tegadmin DD/May | 0 comments
  Beidh scrúduithe TEG Meánleibhéal 1 (B1), Meánleibhéal 2 (B2), Ardleibhéal 1 (C1) agus Bonnleibhéal 2 (A2) ar siúl i mí Iúil agus i mí Lúnasa 2018. Cliceail anseo chun eolas a fháil maidir le dátaí agus iarratais.  

  Gradam TEG bronnta ar Roibeard Ó hEartáin, Oifigeach Gaeilge Chomhairle Contae Chiarraí

  By tegadmin DD/Nov | 0 comments
  Ba le linn Oireachtas na Samhna 2017 i gCill Áirne a bhronn Ollscoil Mhá Nuad teastais de chuid Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) ar iarrthóirí rathúla ó Chontae Chiarraí a rinne scrúduithe cainte TEG le déanaí.  Sa mhullach air sin, bronnadh gradam nua, Gradam TEG, ar Oifig na Gaeilge, Comhairle Chontae Ciarraí, chun aitheantas a thabhairt don obair mhór atá déanta ag an eagraíocht an Ghaeilge a chur chun cinn sa láthair oibre agus ar fud an chontae. 

  Folúntas - Oifigeach Forbartha TEG á lorg

  By tegadmin DD/Feb | 0 comments
  I bhfianaise an bhorrtha agus na bhforbairtí eile atá beartaithe againn, tá Lárionad na Gaeilge ag lorg duine cruthaitheach tionscantach mar Oifigeach Forbartha TEG ar chonradh trí bliana.

  Teastais TEG bronnta i gCiarraí

  By tegadmin DD/Jan | 0 comments
  Bronnadh teastais TEG ar fhiche ball foirne de chuid Chomhairle Contae Chiarraí ar an 13 Nollaig 2016. Tá Comhairle Contae Chiarraí tiomanta chun deiseanna a chothú agus a fhorbairt do mhuintir Chiarraí chun a gcuid gnó a dhéanamh leo i gceachtar de dhá theanga oifigiúil an Stáit.   Ag labhairt di as Gaeilge, dúirt Moira Morrell, Príomh-Fheidhmeannach na Comhairle Contae ag an searmanas  “Is seoda luachmhara iad an Ghaeilge agus an Ghaeltacht, tobar na teanga do phobal na hÉireann agus don Diaspóra ar fud an domhain, tobar a chuireann le cáilíocht ár mbeatha, le mórtas ceantair agus le Ciarraí mar cheann scríbe turasóireachta.  Mar Údarás Áitiúil, tá ról tábhachtach ag Comhairle Contae Chiarraí fís aontaithe a chothú chun ár dteanga náisiúnta agus ár gcultúr a fhorbairt agus a chur chun cinn ar mhaithe le gach éinne".

  Page 1 of 2