• TEG & MGO

  TEG & MGO

  Tá deireadh tagtha anois le scrúduithe cainte TEG Mheánleibhéal 1 (B1) a reáchtáladh le déanaí d'iarrthóirí ar chláir an MGO 2019. 

  Seo thíos roinnt eolais do dhaoine a rinne na scrúduithe sin le déanaí:

  Cad a tharlóidh tar éis an scrúdaithe?

  Gheobhaidh tú do chuid torthaí ar ríomhphost ar an 11 Márta 2019. Má éiríonn leat pas a fháil sa scrúdú, gheobhaidh tú do theastas sa phost go luath ina dhiaidh seo. 

  Má éiríonn leat marc os cionn 65% a bhaint amach sa scrúdú cainte, ba cheart duit cóip den teastas a uaslódáil ar chóras PAC/Maestro*, mar chuid de do iarratas ar an MGO.  Beidh an institiúid oideachais chuí i dteagmháil leat in am trátha.

  Ba mhaith achomharc a dhéanamh. Cad é an próiseas?

  Beidh agat go dtí an 5pm ar an Déardaoin 14 Márta 2019 achomharc a dhéanamh le hOifig TEG agus déanfar athmharcáil iomlán ar do scrúdú. Tá an fhoirm achomhairc agus eolas maidir leis an bpróiseas achomhairc ar fáil anseo. Gearrfar táille €35 air seo, iníoctha le seic/ordú poist.

  Cuirfear torthaí na hathmharcála in iúl d’iarrthóirí ar ríomhphost ar an gCéadaoin 20 Márta.  Má thagann athrú ar do mharc, agus má dhéantar an cinneadh 65% a bhronnadh ort, gheobhaidh tú do theastas chomh luath agus is féidir ina dhiadh sin. 

  Ba cheart duit ansin cóip den teastas seo a uaslódáil ar chóras PAC/Maestro* mar chuid de do iarratas agus beidh an institiúid oideachais chuí i dteagmháil leat in am trátha.   

  Má éiríonn liom sa scrúdú cainte, an bhfaighidh mé teastas TEG? 

  Má éiríonn leat 50% nó os a chionn a fháil sa scrúdú cainte, gheobhaidh tú Teastas Eorpach sa Ghaeilge (Páirtchreidiúint) a léiríonn go bhfuil Meánleibhéal 1(B1) agat i labhairt na Gaeilge ach cuir i gcuimhne go gcaithfidh tú 65% nó os a chionn sin a fháil chun a bheith incháilithe do phróiseas iontrála an MGO.

  An mbeidh an táille scrúdaithe inaisíoctha má éiríonn liom sa scrúdú?

  Ní bheidh.

  Rinne mé scrúdú TEG an bhliain seo caite.  An nglacfar leis seo? 

  Glacfar le Teastas TEG Meánleibhéal 1 (B1 >65%),  nó pas agus os a chionn ag Meánleibhéal 2 (B2), nó pas agus os a chionn ag Ardleibhéal 1(C1) ó iarrthóirí ar éirigh leo sna scrúduithe sin i 2017 nó 2018. Má tá ceann de na cáilíochtaí seo agat, beidh ort é a uaslódáil ar PAC/Maestro* chomh maith le do chuid tras-scríbhinní agus teastais eile mar chuid de do iarratas ar an gcúrsa.  

  Má tá ceisteanna agat faoi scrúdú TEG, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

  Má tá ceisteanna agat faoin gcúrsa MGO, ba cheart duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an institiúid oideachais chuí:

  • Institiúid Oideachais DCU Institute of Education, Campas Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.  ioe@dcu.ie 01-8842212   
  • Froebel Department of Primary and Early Childhood Education, Maynooth University  froebel.department@mu.ie   01-4747400
  • Anne-Marie Hannon, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach. admissions@mic.ul.ie 061-204929
  • Eimear Breathnach, Admissions Officer, Institiúid Oideachais Marino, Marino, Baile Átha Cliath 9.  admissions@mie.ie 01-8057742  *Baineann Institiúid Oideachais Marino úsáid as córas Maestro chun iarratais a phróiseáil