• TEG & MGO

  TEG & MGO

  Beidh feachtas earcaíochta ar siúl go luath ag na hInstitiúidí Ardoideachais d’áiteanna ar chláir an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)  a mbeidh tús á chur leis i mí Mheán Fómhair 2019.  Mar chuid den phróiseas iontrála, beidh ar iarrthóirí scrúdú cainte a dhéanamh chun a gcumas labhartha sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Beidh ar mhic léinn 65% a ghnóthú sa scrúdú cainte mar choinníoll iontrála. Tá tuilleadh eolais, scrúduithe cainte samplacha agus an fhoirm iarratais anseo thíos.

  A.    Treoirlínte maidir leis an scrúdú cainte  

  B.    Scrúdú cainte samplach 1 agus Scrúdú cainte samplach 2

  C.     Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora 

  D.    Foirm Iarratais do Scrúdú Cainte TEG Meánleibhéal 1 (B1) d'Institiúidí Ardoideachais 

  Dátaí Scrúdaithe:    8 & 9 & 15 & 16 Feabhra 2019

  Ionaid Scrúdaithe:  Ollscoil Mhá Nuad agus ionaid eile ar fud na tíre (Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Luimneach, Ciarraí, Corcaigh, Cill Chainnigh) ag brath ar éileamh

  Costas:  €65

  Spriocdháta d'iarratais: Dé Luain 14 Eanáir 2019 (Ní ghlacfar le hiarratais tar éis 5pm).  

  Ceisteanna coitianta

  Cé na hinstitiúidí ardoideachais a bheidh ag úsáid TEG Meánleibhéal 1(B1) mar scrúdú cumais teanga don MGO?  

  ·          Insitiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

  ·         Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad

  ·         Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

  ·         Institiúid Oideachais Marino

  An gcaithfidh mé scrúdú iomlán TEG a dhéanamh?

  Ní chaithfidh.  Is é an scrúdú cainte amháin atá i gceist leis seo ag Meánleibhéal 1 (B1).   

  Tá céim agam sa Ghaeilge.  An gcaithfidh mé an scrúdú seo a dhéanamh?

  Caithfidh gach duine atá ag cur isteach ar an MGO an scrúdú cainte seo a dhéanamh. 

  Rinne mé scrúdú TEG an bhliain seo caite.  An nglacfar leis seo? 

  Glacfar le Teastas TEG Meánleibhéal 1 (B1 >65%),  nó pas agus os a chionn ag Meánleibhéal 2 (B2), nó pas agus os a chionn ag Ardleibhéal 1(C1) ó iarrthóirí ar éirigh leo sna scrúduithe sin i 2017 nó 2018. Má tá ceann de na cáilíochtaí seo agat, beidh ort é a uaslódáil ar PAC/Maestro* chomh maith le do chuid tras-scríbhinní agus teastais eile mar chuid de do iarratas ar an gcúrsa.  

  An mbeidh scrúduithe cainte ag dul ar aghaidh i ngach ionad ar an liosta?

  Braitheann sé sin ar éileamh.  Beidh íosmhéid áirithe iarrthóirí ag teastáil le scrúduithe a chur ar bun.  Iarrfar ort dhá ionad a oireann duit a lua ar an bhfoirm iarratais.  Gheobhaidh tú gach eolas faoi scrúdú TEG deich lá roimh an scrúdú féin.   

  Cad a tharlóidh ar lá an scrúdaithe?

  Moltar duit na treoirlínte thuas a léamh go cúramach.

  Cad a tharlóidh tar éis an scrúdaithe?

  Gheobhaidh tú do chuid torthaí sa phost go luath tar éis an 25 Feabhra 2019.

  (a) Má éiríonn leat marc os cionn 65% a bhaint amach sa scrúdú cainte, ba cheart duit cóip den toradh a uaslódáil ar chóras PAC/Maestro*, mar chuid de do iarratas.  Beidh an institiúid oideachais chuí i dteagmháil leat in am trátha.

  (b) Mura n-éiríonn leat marc os cionn 65% a bhaint amach sa scrúdú cainte, beidh agat go dtí an 4 Márta 2019 achomharc a dhéanamh le hOifig TEG agus déanfar athmharcáil iomlán ar do scrúdú. Gearrfar táille €25 air seo. Déanfar torthaí na hathmharcála a phlé le hiarrthóirí tríd an ríomhphost nó ar an nguthán agus eiseofar an toradh deimhnitheach ar an 11 Márta 2019.  Má thagann athrú ar do mharc, agus má dhéantar an cinneadh 65% a bhronnadh ort,  ba cheart duit cóip den toradh a uaslódáil ar chóras PAC/Maestro* mar chuid de do iarratas agus beidh an institiúid oideachais chuí i dteagmháil leat in am trátha.  

  Má éiríonn liom sa scrúdú cainte, an bhfaighidh mé teastas TEG? 

  Má éiríonn leat 50% nó os a chionn a fháil sa scrúdú cainte, gheobhaidh tú Teastas Eorpach sa Ghaeilge (Páirtchreidiúint) a léiríonn go bhfuil Meánleibhéal 1(B1) agat i labhairt na Gaeilge ach cuir i gcuimhne go gcaithfidh tú 65% nó os a chionn sin a fháil chun a bheith incháilithe do phróiseas iontrála an MGO.

  An mbeidh an táille scrúdaithe inaisíoctha má éiríonn liom sa scrúdú?

  Ní bheidh.

  Má tá ceisteanna agat faoi scrúdú TEG, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

  Má tá ceisteanna agat faoin gcúrsa MGO, ba cheart duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an institiúid oideachais chuí:

  • Institiúid Oideachais DCU Institute of Education, Campas Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9.  ioe@dcu.ie 01-8842212   
  • Froebel Department of Primary and Early Childhood Education, Maynooth University  froebel.department@mu.ie   01-4747400
  • Anne-Marie Hannon, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach. admissions@mic.ul.ie 061-204929
  • Eimear Breathnach, Admissions Officer, Institiúid Oideachais Marino, Marino, Baile Átha Cliath 9.  admissions@mie.ie 01-8057742  *Baineann Institiúid Oideachais Marino úsáid as córas Maestro chun iarratais a phróiseáil