• TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  Beidh iarratais á nglacadh go luath ag Institiúid Oideachais Marino don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) a mbeidh tús á chur leis in 2019.  Mar chuid den phróiseas iontrála beidh ar iarrthóirí an chúrsa scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge. Beidh ar mhic léinn 50% a ghnóthú sa scrúdú seo mar choinníoll iontrála. Clúdóidh an scrúdú na scileanna ar fad: Labhairt, Cluastuiscint, Scríbhneoireacht agus Léitheoireacht. Tá tuilleadh eolais agus páipéir shamplacha thíos.

  Dáta an Scrúdaithe:    23 Feabhra 2019

  Ionad an Scrúdaithe:  Ollscoil Mhá Nuad agus in ionaid eile ar fud na tíre (Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Luimneach, Ciarraí, Corcaigh, Cill Chainnigh) ag brath ar éileamh

  Costas:                        €150

  • Lascaine ar fáil do ghrúpaí i scoileanna ina bhfuil níos mó ná 15+ dalta. 
  • Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille  do scrúdú TEG ar ais do scoláirí rathúla i scrúduithe TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino.


  Tá an Fhoirm Íocaíochta Speisialta don Bhaitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge ar oscailt anois.

  Spriocdháta d'iarratais: 1 Feabhra 2019.  

  A.  Siollabas Mheánleibhéal 1 (B1), Páipéir Shamplacha 1 agus 2 agus Ábhar teagaisc samplach

  B.  Treoirlínte maidir leis an scrúdú 

  C.  Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora 

  Má tá ceisteanna agat faoin scrúdú seo, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

  Tá gach eolas faoin gcúrsa féin, An Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) ar fáil anseo.