• TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  Beidh iarratais á nglacadh go luath ag Institiúid Oideachais Marino don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) a mbeidh tús á chur leis in 2019.  Mar chuid den phróiseas iontrála beidh ar iarrthóirí an chúrsa scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge. Beidh ar mhic léinn 50% a ghnóthú sa scrúdú seo mar choinníoll iontrála. Clúdóidh an scrúdú na scileanna ar fad: Labhairt, Cluastuiscint, Scríbhneoireacht agus Léitheoireacht. Tá tuilleadh eolais agus páipéir shamplacha thíos.

  An bhfuil aon phointí breise CAO le fáil d'iarrthóirí a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1)?

  Tá. Maidir le pointí CAO don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach iarrthóir a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1). Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon iarrthóir a fhaigheann marc níos airde ná 50% i Meánleibhéal 1 (B1) ná pas i scrúdú TEG atá ag leibhéal níos airde ná Meánleibhéal (B1). Baineann an socrú seo leis an gcúrsa seo amháin.  Má tá aon cheisteanna agat maidir leis seo, déan teagmháil dhíreach le hInstitiúid Oideachais Marino (01 805 7700).

  Dáta an Scrúdaithe:    23 Feabhra 2019

  Ionad an Scrúdaithe:  Ollscoil Mhá Nuad agus in ionaid eile ar fud na tíre (Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Luimneach, Ciarraí, Corcaigh, Cill Chainnigh) ag brath ar éileamh

  Costas:                        €150

  • Lascaine ar fáil do ghrúpaí i scoileanna ina bhfuil níos mó ná 15+ dalta. 
  • Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille  do scrúdú TEG ar ais do scoláirí rathúla i scrúduithe TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino.

  A.  Siollabas Mheánleibhéal 1 (B1), Páipéir Shamplacha 1 agus 2 agus Ábhar teagaisc samplach

  B.  Treoirlínte maidir leis an scrúdú 

  C.  Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora 

  Cathain a eiseofar torthaí an scrúdaithe seo?

  Cuirfear na torthaí amach sa phost chuig iarrthoirí ar an 14 Márta 2019.

  Ba mhaith achomharc a dhéanamh. Cad é an próiseas?

  Beidh agat go dtí an 5pm ar an 27 Márta 2019 achomharc a dhéanamh le hOifig TEG agus déanfar athmharcáil iomlán ar do scrúdú. Tá an fhoirm achomhairc agus eolas maidir leis an bpróiseas achomhairc ar fáil anseo. Gearrfar táille €35 air seo, iníoctha le seic/ordú poist. Cuirfear torthaí na hathmharcála in iúl d’iarrthóirí ar ríomhphost go luath ina dhiaidh sin.  

  Má tá ceisteanna agat faoin scrúdú seo, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

  Tá gach eolas faoin gcúrsa féin, An Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) ar fáil anseo.