• TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  Beidh iarratais á nglacadh go luath ag Institiúid Oideachais Marino don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) a mbeidh tús á chur leis in 2019.  Mar chuid den phróiseas iontrála beidh ar iarrthóirí an chúrsa scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge. Beidh ar mhic léinn 50% a ghnóthú sa scrúdú seo mar choinníoll iontrála. Clúdóidh an scrúdú na scileanna ar fad: Labhairt, Cluastuiscint, Scríbhneoireacht agus Léitheoireacht. Tá tuilleadh eolais agus páipéir shamplacha thíos.

  Dáta an Scrúdaithe:    23 Feabhra 2019

  Ionad an Scrúdaithe:  Ollscoil Mhá Nuad agus in ionaid eile ar fud na tíre (Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Luimneach, Ciarraí, Corcaigh, Cill Chainnigh) ag brath ar éileamh

  Costas:                        €150

  • Lascaine ar fáil do ghrúpaí i scoileanna ina bhfuil níos mó ná 15+ dalta. 
  • Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille  do scrúdú TEG ar ais do scoláirí rathúla i scrúduithe TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino.

  Foirm Iarratais Speisialta don Bhaitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge

  Spriocdháta d'iarratais: 1 Feabhra 2019.  

  A.  Siollabas Mheánleibhéal 1 (B1), Páipéir Shamplacha 1 agus 2 agus Ábhar teagaisc samplach

  B.  Treoirlínte maidir leis an scrúdú 

  C.  Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora 

  Má tá ceisteanna agat faoin scrúdú seo, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

  Tá gach eolas faoin gcúrsa féin, An Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) ar fáil anseo.