• TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  Maidir leis an mBaitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) a bheidh ag tosú in Institiúid Oideachais Marino i mí Mheán Fómhair 2020, tá lárshaoráid iarratas na Lár-Oifige Iontrála (CAO) le hoscailt i Mí na Samhna. Mar chuid den phróiseas iontrála beidh ar iarrthóirí an chúrsa scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge. Beidh ar mhic léinn 50% nó os a chionn a ghnóthú sa scrúdú seo mar choinníoll iontrála. Clúdóidh an scrúdú na scileanna ar fad: Labhairt, Cluastuiscint, Scríbhneoireacht agus Léitheoireacht. Tá tuilleadh eolais agus páipéir shamplacha thíos.

  Dáta an Scrúdaithe:    22 Feabhra 2020 

  Foirm Iarratais: Dúnta

  Spriocdháta d'iarratais: 5pm, 31 Eanáir 2020

  Ionaid Scrúdaithe:  Ollscoil Mhá Nuad agus ionaid eile ar fud na tíre (Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Luimneach, Ciarraí, Corcaigh, Cill Chainnigh) ag brath ar éileamh

  Costas:  €170

  Beidh lascaine ar fáil do ghrúpaí i scoileanna ina bhfuil níos mó ná 15+ dalta. Déan teagmháil dhíreach le hOifig TEG chun tuilleadh eolais a fháil.

  Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille do scrúdú TEG ar ais do scoláirí rathúla i scrúdú TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino.

  A.  Siollabas Mheánleibhéal 1 (B1), Páipéir Shamplacha 1 agus 2 agus Ábhar teagaisc samplach

  B.  Treoirlínte maidir leis an scrúdú 

  C.  Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora 

  Ceisteanna Coitianta

  An bhfuil aon phointí breise CAO le fáil d'iarrthóirí a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1)?

  Tá. Maidir le pointí CAO don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach iarrthóir a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1). Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon iarrthóir a fhaigheann marc níos airde ná 50% i Meánleibhéal 1 (B1) ná pas i scrúdú TEG atá ag leibhéal níos airde ná Meánleibhéal (B1). Baineann an socrú seo leis an gcúrsa seo amháin.  Má tá aon cheisteanna agat maidir leis seo, déan teagmháil dhíreach le hInstitiúid Oideachais Marino (01 805 7700).

  Cathain a eiseofar torthaí an scrúdaithe seo?

  Cuirfear na torthaí amach sa phost chuig iarrthóirí ar an 27 Márta 2020.

  Níl mé sásta leis an ghrád atá faighte agam, nó tá ceist agam mar gheall ar an ghrád nó an chaoi ar éirigh liom. Cad is féidir liom a dhéanamh?

  I gcás iarrthóirí atá míshásta leis an ghrád atá faighte acu i scrúdú de chuid TEG, nó a bhfuil ceisteanna acu faoin ghrád sin, tá na roghanna seo a leanas acu: 

  (a) Achomharc
  (b) Aiseolas breise

  Tá cur síos thíos ar na próisis sin:

  (a) Achomharc 

  In Achomharc, déanann iarrthóir iarratas foirmiúil go ndéanfaidh an té a rinne cinneadh foirmiúil, nó duine atá ag feidhmiú thar ceann an duine sin, an cinneadh foirmiúil sin a athbhreithniú, i.e an cinneadh foirmiúil a athbhreithniú i bhfianaise ceisteanna a bheidh ardaithe ag an iarrthóir faoi cheann amháin nó níos mó de na forais achomhairc thíos. Is gá an fhoirm chuí a úsáid agus ní mór don fhoirm agus an táille a bheith faighte ag TEG faoin 3 Aibreán 2020. 

  Seo a leanas na forais achomhairc i gcás grád scrúdaithe: 

  - Fianaise ar mhírialtacht shubstainteach sa chaoi ar reáchtáladh an scrúdú; 
  - Fianaise ar chlaontacht shubstainteach i gcás duine amháin nó níos mó de na scrúdaitheoirí maidir le cinneadh a dhéanamh; 
  - Fianaise shoiléir, chuimsitheach go bhfuil an grád a bronnadh míchruinn. 

  Eisceachtaí 

  • Ní foras achomhairc díomá mar gheall ar ghrád nó tuairim gur chóir go mbeadh grád ní b’airde. 
  • Ní foras achomhairc gearán mar gheall ar dhuine nó ar nós imeachta. Ní cheadaítear achomharc bunaithe ar an fhoras chéanna i gcás cinneadh a ndearnadh athbhreithniú nó achomharc mar gheall air cheana féin. 

  I gcás iarratas nach sásóidh na critéir thuas, ní bheidh an t-iarrthóir sin i dteideal aisíocaíocht a fháil. Mar sin, moltar do gach iarrthóir na forais thuas a mheas go cúramach sula ndéanfaidh sé/sí iarratas ar achomharc. 

  Má ghlactar le hiarratas ar achomharc, déanfaidh scrúdaitheoir de chuid TEG nach raibh baint aige/aici 
  leis an chéad mharcáil na gnéithe ábhartha d’obair an iarrthóra a athmharcáil.  

  Seo thíos na táillí a bhaineann le hAchomharc: 

  An scrúdú cainte amháin: €80 
  An scrúdú scríofa (an triail chluastuisceana agus an triail léamhthuisceana san áireamh): €80 
  An scrúdú cainte agus an scrúdú scríofa araon: €150 

  Sa chás go dtagann ardú ar ghrád mar gheall ar achomharc, ba chóir don iarrthóir teagmháil a dhéanamh le TEG chun aisíocaíocht ar an táille seo a eagrú. 

  Le foirm iarratais le haghaidh Achomhairc a íoslódáil, cliceáil anseo.

  Le híoc as Achomharc, cliceáil anseo. 

  (b) Aiseolas breise 

  Aon iarrthóir atá ag iarraidh breis aiseolas foirmitheach a fháil mar gheall ar an chaoi ar éirigh leis/léi i scrúdú, is féidir leis/léi iarratas foirmiúil a dhéanamh ar Aiseolas Breise. Is gá an fhoirm chuí a úsáid agus ní mór don fhoirm agus an táille a bheith faighte ag TEG faoin 3 Aibreán 2020. 

  Tábhachtach: Aiseolas foirmitheach atá i gceist le hAiseolas Breise agus ar mhaithe le forbairt teanga an iarrthóra atá sé. 
  Ní cuid den phróiseas achomhairc é, agus ní ceadmhach é a úsáid chuige sin. 

  Seo thíos na táillí le haghaidh Aiseolas Breise: 

  An scrúdú cainte amháin: €80 
  An scrúdú scríofa (an triail chluastuisceana agus an triail léamhthuisceana san áireamh): €80 
  An scrúdú cainte agus an scrúdú scríofa araon: €150 

  Mar chuid d’Aiseolas Breise, déanfaidh scrúdaitheoir de chuid TEG na gnéithe ábhartha d’obair an iarrthóra a mheas go cúramach agus cuirfidh sé/sí tuairisc chuimsitheach ar fáil bunaithe air sin. San áireamh sa tuairisc, bíonn na nithe seo: buanna agus láidreachtaí, nithe le feabhsú, liosta de na botúin is mó/is coitianta a rinne an t-iarrthóir, comhairle maidir le staidéar breise agus liosta acmhainní agus moltaí le cabhrú leis an iarrthóir. Ba chóir go bhfaigheadh an t-iarrthóir cóip den tuairisc faoi cheann 5-6 seachtaine i ndiaidh dó/di iarratas a dhéanamh. 

  Le foirm iarratais le haghaidh Aiseolas Breise a íoslódáil, cliceáil anseo

  Le híoc as Aiseolas Breise, cliceáil anseo.  

   

  Má tá ceisteanna agat faoin scrúdú seo, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

  Tá gach eolas faoin gcúrsa féin, An Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) ar fáil anseo.