• TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  TEG & Institiúid Oideachais Marino (Baitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge)

  Maidir leis an mBaitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) a bheidh ag tosú in Institiúid Oideachais Marino i mí Mheán Fómhair 2020, tá lárshaoráid iarratas na Lár-Oifige Iontrála (CAO) le hoscailt i Mí na Samhna. Mar chuid den phróiseas iontrála beidh ar iarrthóirí an chúrsa scrúdú a dhéanamh chun a gcumas sa Ghaeilge a mheas ag Meánleibhéal 1 (B1) de chuid Theastas Eorpach na Gaeilge. Beidh ar mhic léinn 50% nó os a chionn a ghnóthú sa scrúdú seo mar choinníoll iontrála. Clúdóidh an scrúdú na scileanna ar fad: Labhairt, Cluastuiscint, Scríbhneoireacht agus Léitheoireacht. Tá tuilleadh eolais agus páipéir shamplacha thíos.

  Dáta an Scrúdaithe:    22 Feabhra 2020 

  Foirm Iarratais: Dúnta

  Spriocdháta d'iarratais: 5pm, 31 Eanáir 2020

  Ionaid Scrúdaithe:  Ollscoil Mhá Nuad agus ionaid eile ar fud na tíre (Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Luimneach, Ciarraí, Corcaigh, Cill Chainnigh) ag brath ar éileamh

  Costas:  €170

  Beidh lascaine ar fáil do ghrúpaí i scoileanna ina bhfuil níos mó ná 15+ dalta. Déan teagmháil dhíreach le hOifig TEG chun tuilleadh eolais a fháil.

  Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille do scrúdú TEG ar ais do scoláirí rathúla i scrúdú TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino.

  A.  Siollabas Mheánleibhéal 1 (B1), Páipéir Shamplacha 1 agus 2 agus Ábhar teagaisc samplach

  B.  Treoirlínte maidir leis an scrúdú 

  C.  Tuairisc an Phríomhscrúdaitheora 

  Ceisteanna Coitianta

  An bhfuil aon phointí breise CAO le fáil d'iarrthóirí a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1)?

  Tá. Maidir le pointí CAO don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach iarrthóir a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1). Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon iarrthóir a fhaigheann marc níos airde ná 50% i Meánleibhéal 1 (B1) ná pas i scrúdú TEG atá ag leibhéal níos airde ná Meánleibhéal (B1). Baineann an socrú seo leis an gcúrsa seo amháin.  Má tá aon cheisteanna agat maidir leis seo, déan teagmháil dhíreach le hInstitiúid Oideachais Marino (01 805 7700).

  Cathain a eiseofar torthaí an scrúdaithe seo?

  Cuirfear na torthaí amach sa phost chuig iarrthóirí ar an 27 Márta 2020.

  Ba mhaith liom achomharc a dhéanamh. Cad é an próiseas?

  Beidh agat go dtí an 5pm ar an 3 Aibreán 2020 achomharc a dhéanamh le hOifig TEG agus déanfar athmharcáil iomlán ar do scrúdú. Beidh an fhoirm achomhairc ar fáil anseo tar éis na scrúduithe. Gearrfar táille €65 air seo.  Cuirfear torthaí na hathmharcála in iúl d’iarrthóirí ar ríomhphost go luath ina dhiaidh sin.  

  Má tá ceisteanna agat faoin scrúdú seo, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie nó glaoigh ar 01 708 6417.  

  Tá gach eolas faoin gcúrsa féin, An Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht) ar fáil anseo.