• Eolas d'Iarrthóirí

  Eolas d'iarrthóirí

  Cén fáth a ndéanann daoine scrúduithe TEG?

  Chun cáilíocht aitheanta teanga a fháil

  Is córas foghlama agus scrúdaithe Gaeilge é TEG a chabhraíonn le foghlaimeoirí a gcuid staidéir a phleanáil, aitheantas a fháil ar an dul chun cinn atá déanta acu agus líofacht sa Ghaeilge a bhaint amach céim ar chéim. 

  Is é TEG an chéad chóras teastasaithe d'fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge atá bunaithe ar An Fhráma Tagartha Comónta Eorpach do na Teangacha: Foghlaim, Teagasc agus Measúnú (Comhairle na hEorpa, 20​01)​. Tá forbairt déanta ar a leithéid de chóras le haghaidh fhormhór na dteangacha eile san Eoraip cheana. Tá Lárionad na Gaeilge ina bhall den Association of LanguageTesters in Europe (ALTE) a dhéanann monatóireacht ar ábhar agus ar chaighdeán scrúduithe TEG.


  Chun deiseanna fostaíochta agus oideachais a fheabhsú

  Buntáiste eile a bhaineann leis an chóras seo go dtugann cruthúnas d'fhostóirí maidir le cumas teanga agus iad ag roghnú iarrthóirí do phoist d'ardú céime. tábhacht faoi leith leis seo ó tháinig forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003) i bhfeidhm. Tá an cháilíocht seo ina bunriachtanas teanga ag roinnt eagraíochtaí in Éirinn anois. Baineann eagraíochtaí éagsúla  úsáid as scrúduithe TEG chun cumas Gaeilge iarrthóirí ar phoist agus ar chúrsaí acadúla a mheas, Forbairt Naíonraí Teoranta, Coimisiún Fulbright agus Ollscoil na hÉireann Má Nuad ina measc. 

  Tá aitheantas oifigiúil faighte ag Ionad na dTeangacha ón Roinn Oideachais agus Scileanna do Mheánleibhéal 2 (B2) Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG). Ciallaíonn sé seo go sásaíonn TEG Meánleibhéal 2 (B2) na critéir iontrála do chúrsaí fochéime agus iarchéime san Oideachas sna coláistí oideachais.

  Is deis iontach é seo do dhaoine ar mhaith leo dul le gairm na múinteoireachta nach bhfuil na riachtanais ​chuí iontrála acu do na coláistí oideachais, mar shampla, Gaeilge Ardleibhéal na hArdteistiméireachta. Murab ionann is an siollabas agus scrúdú na hArdteistiméireachta, tá siollabais agus scrúduithe TEG dírithe ar an bhfoghlaimeoir fásta, rud a chuireann go mór leis an taithí foghlama.

  Tá na scrúduithe seo ag leibhéil éagsúla déanta ag iriseoirí, baill an Gharda Síochána, oibrithe réamhscolaíochta, múinteoirí bunscoile agus meánscoile, teagascóirí ollscoile, daoine atá ag iarraidh cur lena gcuid cáilíochtaí ar mhaithe le cúrsaí fostaíochta, daoine atá ag foghlaim na Gaeilge mar chaitheamh aimsire agus go leor daoine eile nach iad.  

  Conas a roghnóidh mé an leibhéal scrúdaithe is oiriúnaí dom féin?

  Is é an tslí is fearr le leibhéal a roghnú ná an cur síos ar na leibhéil éagsúla anseo a léamh go cúramach. Ansin, féach ar na páipéir shamplacha, rud a thabharfaidh tuairim mhaith duit maidir leis an chaighdeán atá i gceist. Tá freagraí ag dul le ceann amháin de na scrúduithe samplacha ag Bonnleibhéal 1 (A1), Bonnleibhéal 2 (A2), Meánleibhéal 1 (B1) agus Meánleibhéal 2 (B2). Bí cinnte agus triail a bhaint as na scrúduithe sin chun léargas níos fearr a fháil ar do chumas teanga sa chluastuiscint, sa léamhthuiscint agus i roinnt tascanna scríbhneoireachta. Ná déan dearmad triail a bhaint as na hábhair don scrúdú cainte chomh maith. Má tá tú ag freastal ar chúrsa Gaeilge, cuirfidh do mhúinteoir comhairle ort faoin leibhéal is oiriúnaí duit agus faoi na buanna agus laigí atá agat, go háirithe maidir le labhairt agus scríobh na teanga. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le foireann TEG má bhíonn tuilleadh comhairle uait. 

  Cén saghas scrúduithe iad scrúduithe TEG?

  Is scrúduithe ginearálta cumais iad Scrúduithe TEG a léiríonn cén cumas teanga atá ag an iarrthóir.  Is féidir le hiarrthoirí scrúdú iomlán a dhéanamh (Cluastuiscint, Léamhthuiscint, Scríbhneoireacht agus Scrúdú Cainte) agus Lánchreidiúint a bhaint amach is féidir an Scrúdú Cainte amháin a dhéanamh agus Páirtchreidiúintfháil.  

  Cé mhéad uair an choig staidéir a mholtar ag gach leibhéal?

   

  Léiríonn an tábla thíos líon na n-uaireanta atá ag teastáil chun caighdeán gach leibhéil a bhaint amach.  Moltar do fhoghlaimeoirí ag gach leibhéal oiread teagmhála agus is féidir a bheith acu leis an teanga ag leibhéal oiriúnach. Is féidir seo a dhéanamh trí ranganna, staidéar pearsanta rialta, ciorcail chomhrá agus deiseanna eile úsáide nach iad (cláir theilifíse agus scannáin; raidiónuachtáin agus irisí ar líne a léamh; dialann a choimeád sa teanga agus eile).  Féach ar an leathanach Naisc agus Acmhainní le tuilleadh smaointe a fháil maidir leis an bhfoghlaim éifeachtach teanga.   

  Leibhéal  Uaireanta an chloig foghlama a mholtar
  Bonnleibhéal 1 (A1)  80 - 100
  Bonnleibhéal 2 (A2) + 160 - 200
  Meánleibhéal 1 (B1)  + 350 - 400
  Meánleibhéal 2 (B2) + 500 - 600
  Ardleibhéal 1 (C1)  + 1000
  Ardleibhéal 2 (C2)  + 1500

   

  Cén áit a bhfuil cúrsaí Gaeilge bunaithe ar shiollabais TEG ar fáil?

  eolas maidir leis na hionaid teagaisc a sholáthraíonn cúrsaí Gaeilge atá bunaithe ar shiollabais TEG ar fáil anseo.

  Conas a chláróidh mé le haghaidh scrúdaithe?

  gach eolas maidir le clárú ar fáil anseo.   cinnte go léann na treoracha go cúramach.

  Déan cinnte gurb ionann d'ainm faoi mar atá scríofa ar an fhoirm iarratais agus faoi mar atá ar an chruthúnas aitheantais a bheidh ort a sholáthar lá an scrúdaithe.


  Má tá tú faoi mhíchumas, cuir sin in iúl ar an fhoirm iarratais chun go mbeimid in ann na socruithe cuí a dhéanamh. Tá sé d'aidhm againn freastal ceart agus cóir a dhéanamh ar gach duine ar mian leis na scrúduithe seo a dhéanamh.

  Cén áit agus cathain a bheidh na scrúduithe ar siúl?

  gach eolas maidir le dátaí agus ionaid scrúduithe 2017 ar fáil anseo.  

  Cad ba cheart dom a dhéanamh roimh an scrúdú?

  Ba cheart go mbeadh d’uimhir scrúdaithe agus an t-eolas praiticiúil ar fad faighte agat 10 roimh dháta an scrúdaithe. Mura bhfuil  faighte agat cuir glaoch ar Ionad na dTeangacha: (01) 7083737.

  Déan cinnte go bhfuil tú eolach ar na nithe seo a leanas:

  •  leagan amach an pháipéir scrúdaithe
  • na rannóga éagsúla sa pháipéar
  • céatadán na marcanna atá ag dul do gach rannóg
  • na cineálacha ceisteanna agus tascanna a bhíonn i ngach rannóg
  • na treoracha a bhaineann leis an scrúdú cainte
  • na rannóga éagsúla sa scrúdú cainte

  ​Gheobhaidh tú an t-eolas seo ar fad sa rannóg Maidir le Scrúduithe.

  Cad a tharlaíonn lá an scrúdaithe?

  Roimh an scrúdú: Déan cinnte go mbíonn go leor ama agat leis an ionad scrúdaithe a bhaint amach. Ba cheart go mbeifeá ag an ionad timpeall 15 nóiméad roimh thús an scrúdaithe. Cuirfear léarscáil ar fáil duit, ach cuimhnigh i gceist agat an scrúdú a dhéanamh i Nuad gur áit mhór í an ollscoil agus go dtógfaidh tamall ort áit pháirceála a aimsiú agus an halla scrúdaithe a bhaint amach.

  • Cuimhnigh nach scaoilfear isteach iarrthóirí atá déanach mar go gcuirfeadh sé sin as do dhaoine eile a bheidh i mbun an scrúdaithe.
  • BÍODH CRUTHÚNAS AITHEANTAIS LEAT A BHFUIL DO PHICTIÚR AIR. GLACFAR LE PAS REATHA, LE CEADÚNAS TIOMÁNA REATHA NÓ LE CÁRTA AITHEANTAIS NÁISIÚNTA REATHA. NÍ GHLACFAR LE HAON CHRUTHÚNAS EILE. Mura bhfuil cruthúnas aitheantais inghlactha agat ar lá an scrúdaithe, ní cheadófar duit an scrúdú a dhéanamh.
  • Ná déan dearmad den uimhir scrúdaithe a cuireadh chugat. Beidh sí ag teastáil le scríobh ar an pháipéar scrúdaithe.
  • Ba cheart fóin phóca a mhúchadh ar fad sula dtéitear isteach sa halla scrúdaithe. Ní leor an fhuaim a chasadh as.

  Sa halla scrúdaithe

  • Beidh ort málaí agus cótaí móra a fhágáil in áit faoi leith sa halla scrúdaithe. Tabharfaidh na feitheoirí treoracha duit.
  • Déanfaidh an feitheoir do chruthúnas aitheantais a sheiceáil agus inseoidh sé/sí duit cá bhfuil do shuíochán.
  • Ba cheart go dtabharfá pinn, pinn luaidhe agus a leithéid leat.
  • Cuimhnigh nach gceadaítear aon leabhar, aon fhoclóir ná aon pháipéar a thabhairt isteach sa halla scrúdaithe. Beidh ort gach freagra a scríobh ar an pháipéar scrúdaithe.  Cuirfear páipéar garbh agus pinn bhreise ar fáil, más gá. 
  • Éist go cúramach le cibé treoracha a thabharfaidh na feitheoirí. 
  • Is féidir le hiarrthóirí iarraidh ar an scrúdaitheoir na treoracha a rá arís agus ní chaillfidh siad marcanna as sin a dhéanamh. Sin ráite, ar mhaithe le cothromaíocht, ní féidir leis an scrúdaitheoir aon eolas breise a thabhairt seachas na treoracha a athrá. 
  • Beidh cead ag iarrthóirí a chríochnaíonn an scrúdú go luath an halla scrúdaithe a fhágáil aon am ó dheireadh an scrúdaithe éisteachta go dtí leathuair an chloig roimh dheireadh an scrúdaithe iomláin. Ní bheidh cead ag aon iarrthóir an halla scrúdaithe a fhágáil le linn leathuair dheireanach an scrúdaithe.
  • Beidh feitheoir i do chuideachta má bhíonn ort dul go dtí an leithreas le linn an scrúdaithe.
  • Inseoidh an príomhfheitheoir duit nuair nach mbeidh ach 10 nóiméad fágtha den scrúdú.
  • Nuair a bheidh an scrúdú críochnaithe, déan cinnte go bhfuil d'uimhir scrúdaithe scríofa ar gach leabhar freagraí a thabharfaidh tú do na feitheoirí. Fan i do shuíochán go mbeidh gach rud bailithe ag na feitheoirí.

  Le Linn an Scrúdaithe 

  • Léigh gach ceist, agus na treoracha a théann le gach ceist, go cúramach.
  • Bí cinnte go leanann tú na treoracha sin. Mar shampla, má deirtear tic a chur i mbosca amháin, cuimhnigh nach mbronnfar aon mharcanna má chuireann tú tic in dhá bhosca nó níos mó. Má deirtear nár cheart ach focal amháin a scríobh mar fhreagra nó focal amháin a scríobh i mbearna, ba cheart duit cloí leis an treoir sin. Tá an chontúirt ann go gcaillfidh tú marcanna mura gcloíonn tú leis na treoracha atá leagtha síos.
  • Má bhíonn píosa le scríobh, cloígh le teorainn na bhfocal a leagtar síos.
  • Tabhair aird faoi leith ar an pheannaireacht le linn an scrúdaithe. Tá sé tábhachtach go mbeidh an scrúdaitheoir in ann do chuid freagraí a léamh gan stró chun go mbeidh sé/sí in ann caitheamh go cothrom leat.
  • Déan cúram faoi leith den litriú agus go háirithe de na nithe seo a leanas: sínte fada, lánstadanna agus ceannlitreacha. 

  Treoracha don Scrúdú Cainte

  Déan cinnte go bhfuil a fhios agat cá mbeidh an scrúdú cainte ar siúl.
  Beidh d'uimhir scrúdaithe agus do chruthúnas aitheantais ag teastáil uait.
  Seiceáil na treoracha don scrúdú cainte. Do scrúduithe Bhonnleibhéal 1 (A1) agus Bonnleibhéal 2 (A2) is gá don iarrthóir bheith i láthair 5 nóiméad roimh ré chun ullmhú don rólimirt.
  Cuimhnigh go ndéanfar an scrúdú cainte a thaifeadadh. 

  Cathain a gheobhaidh mé mo chuid torthaí?

  6-8 seachtaine tar éis dóibh an scrúdú a dhéanamh, cuirfear na torthaí sa phost chuig iarrthóirí éiríonn leis an iarrthóir sa scrúdú, seolfar teastas ar aghaidh go luath ina dhiaidh sin.

  Cad é an pasmharc?

  Is é 50% an pasmharc ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go Meánleibhéal 2 (B2)  agus 60% ag Ardleibhéal 1 (C1).  

  Bronnfar na gráid seo a leanas sna scrúduithe ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go Meánleibhéal 2 (B2)

  50-64% Pas 
  65-79% Pas le Tuillteanas 
  80-100% Pas le Gradam 

  Gheobhaidh iarrthóirí cur síos ar an teastas ar na marcanna a fuair siad sna rannóga ar fad: Cluastuiscint, Léamhthuisint,Labhairt agus Scríobh.  

   

  Ardleibhéal 1 (C1)

  60 % Pas *
  80-100% Pas le Gradam
  *Caithfidh iarrthóirí íosmharc 10% (as 20%) a fháil i ngach rannóg sa scrúdú le bheith i dteideal pas a fháil sa scrúdú iomlán. Féach Scrúdú Ardleibhéal 1 (C1) le tuilleadh eolais a fháil.
   

   

  Nílim sásta le mo chuid torthaí. Cad is féidir liom a dhéanamh?

  Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil sásta lena gcuid torthaí athchomharc a iarraidh.  

  Má tá iarrthóir ag iarraidh go ndéanfaí na marcanna a athsheiceáil is féidir é sin a iarraidh suas go dtí 14 lá tar éis eisiúint na dtorthaí scrúdaithe. Ní bheidh aon chostas ag baint leis seo. Déanfar torthaí na hathsheiceála a phlé le hiarrthóirí tríd an ríomhphost nó ar an ghuthán.

  Má tá iarrthóir ag iarraidh go ndéanfaí an scrúdú a athmharcáil go hiomlán is féidir é sin a iarraidh suas go dtí 14 lá tar éis eisiúint na dtorthaí scrúdaithe. Gearrfar táille €35 air seo. Déanfar torthaí na hathmharcála a phlé le hiarrthóirí tríd an ríomhphost nó ar an ghuthán.

  Fuair mé 50% i Scrúdú Mheánleibhéal 1 (B1). An féidir liom dul ar aghaidh go dtí Meánleibhéal 2 (B2)?

  Go hiondúil, níl sé inmholta dul ó leibhéal go leibhéal de chóras TEG bliain i ndiaidh bliana. Sa chás go n-éiríonn go han-mhaith le hiarrthóir sna scileanna ar fad i Scrúdú Bhonnleibhéal 1 (A1) nó i Scrúdú Bhonnleibhéal 2 (A2), tá sé indéanta dul ar aghaidh go dtí an chéad leibhéal eile an bhliain dár gcionn ach an deis a bheith ann staidéar a dhéanamh ar ábhair an tsiollabais. Sa chás is nach n-éireodh go rómhaith le hiarrthóirí i gceann amháin nó níos mó de na rannóga sa scrúdú, moltar dóibh díriú ar an scil sin agus breis oibre a dhéanamh ar an ábhar. Uaireanta, tagann iarrthóirí ar ais le scrúdú a dhéanamh arís ag an leibhéal céanna le cinntiú go bhfuil dul chun cinn sásúil déanta acu sula dtugann siad aghaidh ar an chéad leibhéal eile.

  Meabhraítear d’iarrthóirí go dteastaíonn dul chun cinn suntasach ó leibhéal go leibhéal, go háirithe ó Mheánleibhéal 1 (B1) ar aghaidh agus gur cheart breathnú ar an ghreille a thugann eolas faoi líon na n-uaireanta an chloig staidéir a mholtar ag gach leibhéal. Ar ndóigh, braitheann cinneadh an iarrthóra ar a lán rudaí, go háirithe an méid ama atá aige nó aici le caitheamh ag déanamh staidéir ar an teanga agus an teagmháil rialta a bhíonn aige nó aici leis an teanga.

  Moltar triail a bhaint as na páipéir shamplacha anseo le tástáil a dhéanamh ar do chuid scileanna mar atá faoi láthair. Is féidir comhairle a lorg ó do mhúinteoir nó teagmháil a dhéanamh le foireann TEG má theastaíonn breis treorach.